Toshkent davlat iqtisodiyot univerisiteti elektron lug'ati

So'zlar
ABANDON
ABSOLYUT (MUTLAQ) AFZALLIK PRINSIPI
ABSOLYUT (MUTLAQ) USTUNLIK
ABSOLYUT RENTA
ABSTRAKSIYA
ABSTRAKT MEHNAT
ADAPTATSIYA
ADAPTIV KUTISH NAZARIYASI
ADDENDUM
ADJASTER
ADVALOR SOUQ
AGENT
AGENTLIK OPERATSIYALARI
AGRAR ISLOHOTLAR
AGRAR MUNOSABATLAR
AGRAR SIYOSAT
AGRARSANOAT MAJMUASI
AGREGIRLASH
AGROBIZNES
AGROFIRMA
AGROSANOAT BANKI
AGROSANOAT INTEGRATSIYASI
AGROSANOAT MAJMUY1 (ASM)
AGROSANOAT BIRLASHMALARI
AGROBANK AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI
AHAMIYATLI BAHOLASH
AHAMIYATLILIK
AHOLI
AHOLI DAROMADLARI
AHOLI MIGRATSIYASI
AHOLI TAKROR PAYDO BO‘LI SHINING BRUTTO KOEFFITSENTI
AHOLI ZICHLIGI
AHOLIGA TRANSFERTLAR
AHOLINI IJTIMOIY HIMOYALASH
AHOLINI ISH BILAN TA’MINLASH
AHOLI TAKROR PAYDO BO LISHINING NETTO KOEFFITSENTI
AHOLINING MEXANIK O`SISHI (KAMAYISHI)
AHOLINING MILLIY TARKIBI
AHOLINING MINIMAL ISTE’MOL BUDJETI
AHOLINING PUL DAROMADLARI
AHOLINING REAL DAROMADLARI
AHOLINING TABIIY O`SISHI (KAMAYISHI)
AHOLINING XARID QOBILIYATI
AJIOTAJ TALAB
AKKREDITATSIYA TO`G`RISIDA GUVOHNOMA
AKKREDITIV
AKSELERATOR
AKSELERATOR QOIDASI
AKSEPT
AKSEPTLASH
AKSIKREATSIYA
AKSIONER
AKSIONER QIMMATBAHO QOGOZLARI
AKSIONERLIK (PAYCHILIK) JAMIYATI
AKSIONERLIK JAMIYATI
AKSIONERLIK JAMIYATLARI
AKSIYA
AKSIYA INDEKSLARI
AKSIYA KURSI
AKSIYA NAZORAT PAKETI
AKSIYA PAKETI
AKSIYA, OBLIGATSIYA VABOSHQA QIMMATLI QOG`OZLAR KURSI
AKSIYADORLIK JAMIYATI
AKSIYADORLIK KAPITALI
AKSIYANING NOMINAL NARXI
AKSIYANING NOMINAL QIYMATI
AKSIZ
AKSIZ SOLIG`I
AKSIZ SOLIG`I OBYEKTI
AKSIZOSTI MAHSULOTLAR
AKSELERATOR
AKTIV
AKTIV KAPITAL
AKTIV PUL OBOROTI
AKTIV SAVDO BALANSI
AKTIV SCHYOTLAR
AKTIV TO`LOV BALANSI
AKSEPT
AKSEPTANT
AKSEPTLI KREDIT
AKTUAR HISOB-KITOBLAR
AKTUARIY
ALGORITM
ALMASHADIGAN (KONVERTRLANADIGAN) AKSIYALA
ALMASHTIRISH SAMARASI
ALMASHTIRISHNING CHEGARAVIY ME’YORI
ALOHIDA BUYURTMALAR BO`YICHA KO`PLAB ISHLAB CHIQARISH, KASTOMIZATSIYA
ALOQA
ALTERNATIV (MUQOBIL) GIPOTEZA
ALTERNATIV (MUQOBIL) QIYMAT
ALTERNATIV XARAJATLAR
ALTERNATIV XARAJATLAR
ALTERNATIVA
ALTERNATIV VARIANTLARDAN TANLOV
AMORTIZATSIYA FONDI
AMORTIZATSIYA VOSITALARI
AMORTIZATSIYA
AMORTIZATSIYA AJRATMALARI
AMORTIZATSIYA FONDI
AMORTIZATSIYALANADIGAN QIYMAT
AMERIKA OPSIONI
AMORTIZATSIYA VOSITALARI
ANANAVIY IQTISODIYOT
AN`ANAVIY MARKETING TIZIMI
ANALITIK HISOB
ANALITIK HISOB SCHYOTLAR!
ANALITIK HISOB-KITOB
ANALITIK SCHYOTLAR
ANALIZ
ANATOTSIZM
ANDERRAYTER
ANDERRAYTER SIYOSATI
ANDERRAYTING
ANDERREYTING TURLARI
ANIQ. MEHNAT
ANKETA
ANNUITET
ANTIMONOPOL QO`MITA
ANTIMONOPOL QONUNCHILIK
ANTO GONISTIK IXTILOFLAR
ANTREPRENER
ANTUAN MONKRETEN
APOLOGETIKA
APPELYATSIYA
AQLLIKISHILARNING KETIB QOLISHI
ARALASH IQTISODIYOT
ARALASH JARAYON
ARALASH KORXONALAR
ARALASH MULK
ARBITRAJ
ARZON PULLAR SIYOSATI
ASIMMETRIYA
ASL ISTE’MOLCHI
ASOSIY (DASTLABKI) XIZMATLAR
ASOSIY BOLMAGAN FAOLIYAT DAN OLINGAN DAROMADLAR
ASOSIY FAOLIYAT TURI
ASOSIY FAOLIYATDAN OLINGAN FOYDA
ASOSIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLAR
ASOSIY FONDLAR
ASOSIY FONDLARNI REALIZATSIYA QILISHDAN OLINGAN FOYDA
ASOSIY FONDLARNING ESKIRISHI
ASOSIY ISH HAQI
ASOSIY ISH JOYI
ASOSIY ISHLAB CHIQARISH FONDLARI
ASOSIY ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARI
ASOSIY KAPITAL
ASOSIY KAPITAL ISTE’MOLI
ASOSIY MOLIYA STRATEGIYASI
ASOSIY NARX
ASOSIY NARXLAR BO`YICHA YALPI QO`SHILGAN QIYMAT
ASOSIY QO ID ALAR
ASOSIY TARMOQ
ASOSIY TENDENSIYA
ASOSIY VOSITALAR
ASOSIY VOSITALAR OBYEKTI BO`YICHA
ASOSIY VOSITALARNI QAYTA BAHOLASH
ASOSIY VOSITALARNING HAQIQATDA MAVJUDLIGINI
ASOSIY VOSITALARNING INVENTAR OBYEKTI
ASRIYTREND
ASSIGNATSIYALAR
ASSORTIMENT
ASSOTSIATSIYA
ASOSIY FONDLAR VA ULARNING BAHOSI
ASOSIY NARX
ATROF-MUHITNING ASSIMILYATSIYA POTENSIALI (AMAP)
ATTESTATSIYA
AUDIT
AUDIT PROGRAMMASI
AUDIT QILINGAN BUXGALTERIYA HISOBOTINI AKS ETTIRUVCHI HUJJAT
AUDIT TANLOVI
AUDITDAGI AMALIY ISH MAHORATI
AUDITDAGI AXBOROTLAR (KONFEDETSIALLIGl) MAXFIYLIGI
AUDITDAGI BAHOLASH
AUDITDAGI IQTISODIY SUBYEKT FAOLIYATINI TUSHUNISH
AUDITDAGI KUTILAYOTGAN TANLOV XATOSI
AUDITDAGI LITSENZIYALASH (RUXSATNOMA BERISH)
AUDITDAGI TANLOV HAJMI
AUDITDAGI TANLOVNING ISHONCHLILIGI
AUDITDAGI XO`JALIK SUBYEKTLARI BO`LIMLARI
AUDITDAGI YO`L QO`YILISHI MUMKIN BO`LGAN TANLOV XATOSI
AUDITNI REJALASHTIRISH
AUDITNING ASOSIY PRINSIPLARI
AUDITNING ISHCHI HUJJATLARI
AUDITNING TASHQI SIFAT NAZORATI
AUDITNING UMUMIY RENTASI
AUDITOR
AUDITOR FIKRI
AUDITORFIRMASI
AUDITOR INSOFLILIGI
AUDITOR TASHKILOTI (AUDITOR)NING JAVOBGARLIGI
AUDITOR XULOSASIDAGI MAXSUS IZOH PARAGRAFI
AUDITORLIK FAOLIYATI
AUDITORLIK FAOLIYATINING QOIDALARI, STANDARTLARI
AUDITORLIK HISOBOTI
AUDITORLIK ISBOTLASH
AUDITORLIK JARAYONI (TADBIRl)
AUDITORLIK NAZORATI
AUDITORLIK TASHKILOTI
AUDITORLIK TASHKILOTI (AUDITOR)NING MAJBURIYATLARI
AUDITORLIK TASHKILOTLARI (AUDITORLARl)NING HUQUQLARI
AUDITORLIK TEKSHIRUVI
AUDITORLIK TEKSHIRUVI
AUDITORLIK TEKSHIRUVININ G HAJMI
AUDITORLIK XIZMATI
AUDITORLIK XULOSASI
AUDITORLIK XULOSASINI BERISHDAN BOSH TORTISH
AUDITORLIK XULOSASINING O`ZGARISHI (MODIFIKATSIYASI)
AUDITORNING (BAZAVIY) ASOSLI MA’LUMOTI
AUDITORNING MAHORATI (PROFESSIONAL)
AUDITORNING MUSTAQILLIGI
AUDITORNING OLIY O`QUV YURTIDAN KEYINGI PROFESSIONAL MA’LUMOTI
AUDITORNING PROFFESIONAL AXLOQI
AUDITORNING XAT MAJBURIYATI
AUDITORNING XOLISLIGI
AUDITOR YORDAMCHISI
AUKSION
AUKSION
AUKSION
AUTRAYT
AUTSAYDERLAR
AUTSION
AVAL
AVANS
AVANTYURS
AVARIYA KOMISSARI
AVARIYA SERTIFIKATI
AVERAJ
AVISTA
AVIZO
AVTARKIYA
AVTOKORRELYATSIYA
AVTОKRATLIК
AVTOMATIK (O`RNATILGAN) barqarorlashtirgichlar
AVTOMATLASHTIRILGAN AXBOROT TIZIMI
AVTOMATLASHTIRILGAN AXBOROT TEXNOLOGIYASI
AVTOMATLASHTIRILGAN BANK MA’LUM О TLARI
AVTOMATLASHTIRILGAN ISH JOYLARI
AVTOMATLASHTIRISH
AVTONOM INVESTITSIYALAR
AVTONOM ISTE’MOL
AVTONOM ISTE’MOL SARFLARI
AVTONOM JAMI SARFLAR
AVTORITET
AVUARLAR
AVANS
AXBOROT
AXBOROT EGASI
AXBOROT IZLASH
AXBOROT IZLASH TIZIMI
AXBOROT MAHSULOTI
AXBOROT MAKONI
AXBOROT MANBAYI
AXBOROT RESURSI
AXBOROT RESURSLARI (ZAXIRALARI)
AXBOROT RESURSLARI SEKTORI
AXBOROT TA’MINOTI
AXBOROT TEXNOLOGIYASI
AXBOROT TIZIMI
AXBOROT XAVFSIZLIGIGA TAHDID
AXBOROTGA SANKSIYASIZ KIRISH
AXBOROTGA TAHDID
AXBOROTLASHTIRISH
AXBOROTLASHTIRISH SOHASIDAGI DAVLAT SIYOSATI
AXBOROTLI MALAKA
AXBOROTNI OSHKOR QILISH
AXBOROTNI TAYYORLASHNING TAHLILIY-SINTETIK SEKTORI
AXBOROTNING BEIXTIYOR CHIQIB KETISHI
AXBOROT INFRATUZILMASI
AXLOQ
AYIQ
AYIRBOSHLASH
AYIRBOSHLASH TENGLAMASI
AYLANMA FONDLAR
AYLANMA ISHLAB CHIQARISH FONDLARI
AYLANMA KAPITAL
AYLANMA KASSA MABLAG`I ME’YORI
AYLANMA MABLAG`LAR
AYLANMA MABLAG‘LARNING AYLANISHI
AYLANMA VEDOMOSTLAR
AYLANMA KAPITAL
AYRIM MEHNAT TAQSIMOTI
AXBOROTNI OSHKOR QILISH
ВАНО
ВAHO-ISTE’MOL EGRI CHIZIG‘1
BAHOLAR INDEKSI
BAHOLAR MASSHTABI
BAHOLOVCHI VA NAZORAT MA’LUMOTLARNI SHAKLLANTIRISH
BAH О (NARX)
BAKALAVR, MAGISTR
ВA KALA VRI AT
BALANS
BALANS FOYDA
BALANS QIYMATI
BALANS REJA
BALANS USULI
BALANSDAN TASHQARI SCHYOTLAR
BALANSLI QIYMAT
BALANSLI SCHYOTLAR
BALANSNING В O`LIMI
BAND AHOLI
BANDEROL
BANDLIK
BANDLIK DARAJASI
BANDLIKNING KLASSIK NAZARIYASI
BANK
BANK AKSEPTI
BANK AKTIVLARI
BANK BILETLARI
BANK DEPOZITLARI
BANK EMITENTI
BANK FOIZ STAVKASI
BANK FOIZI
BANK KAFILLIGI
BANK KAPITALI
BANK KAPITALINING YETARLILIK DARAJASI
BANK KO`CHIRMASI
BANK KORRESPONDENT
BANK KREDITI
BANK LIKVIDLILIGI
BANKMARJASI
BANK NAZORATI
BANK OPERATSIYALARI
BANK PASSIVLARI
BANK RESURSLARI
BANK REZERVLARI
BANK SINDIKATI
BANK TIZIMI
BANK TIZIMINING LIKVIDLIGI
BANK UYUSHMALARI
BANK ZAXIRALARI
BANKLAR LIKVIDLIGI
BANKLAR VA MOLIYA
BANKLARARO KREDITLAR
BANKLARDAN TASHQARI KREDIT
BANKLARNING AKTIV OPERATSIYALARI
ВANKLARNING KREDIT PORTFELI
BANKLARNING NIZOM JAMG ARMALARI
BANKLARNING PASSIV OPERATSIYALARI
BANKLARNING UMUMIY KAPITALI
BANK-MOLIYA TIZIMINING BARQARORLIGI
BANKNING KOMISSION FOIZI
BANKNING LIKVIDLILIGI
BANKNING O`Z KAPITALI
BANKNOTA
BANKNOTLAR
BANKNOTLAR MUOMALASI HARAKATI
BANKO
BANKOMAT
BANKROT
BANKROTLIK (SINISH)
BARCHA STRATEGIK MAQSADLAR O`RTASIDA BOG`LIQLIK VA KORXONA MOLIYAVIY STRATEGIYASINING “MAQSADLAR DARAXTI’ NI SHAKLLANTIRISH
BARCHA TURDAGI IQTISODIY FAOLIYATLARNI XALQARO ANDOZALAR ASOSIDA TASNIFLASH
BARQARORLIK
BARTER
BARTER BITIMI
BARTET USULI
BASHORAT
BASHORAT QILINADIGAN SARFLAR
BASHORATLASH
BASTIA F.
BAZA
BAZAYILI
BAZIS NARXLAR
BAZEL QO MITASI TALABLARI
BEFARQLIK CHIZIG‘1
BELGI
BELGILANGAN STANSIYAGACHA FRANKO
BELGILANGAN STANSIYAGACHA FRANKO-VAGON
BELGILANGAN ALMASHUVKURSI
BENEFITSIAR BANK
BERI INDEKSI
BERTRAN MUVOZANATI
BEVOSITA XARAJATLAR
BEVOSITA INVESTITSIYALAR
BEVOSITA ISHLAB CHIQARISH UCHUN SOLIQLAR
BEVOSITA ISHLAB CHIQARISH UCHUN SUBSIDIYALAR
BEVOSITA LIZING
BEVOSITA TA’SIR KO`RSATUVCHI TASHQI MOLIYAVIY MUHIT
BEVOSITA USULLAR
BEVOSITA XARAJATLAR
BEVOSITA XORIJIY INVESTITSIYADAN REINVESTITSIYA QILINADIGAN DAROMADLAR
BLOCKCHAIN
BITCOIN
BIJUTERIYA
BILIMLAR BAZASI
BILVOSITA (EGRI) XARAJATLARNI TAQSIMLASH DARAJASI
BILVOSITA SOLIQLAR
BILVOSITA USULLAR
BILVOSITA XARAJATLAR
BILVOSITA XARAJATLARNI TAQSIMLASH ASOSI
BIMETALLIZM
BINO VA INSHOOTLARNI KAPITAL TA’MIRLASH
BIRDAVRDA YARATILGAN DAROMAD
BIRGALIKDA ISHLAB CHIQARILGAN MAHSULOT
BIRGALIKDA SUG`URTA QILISH
BIRIKTIRILGAN DAROMADLAR
BIRIKTIRILGAN SOLIQLAR
BIRJA
BIRJA BAHOSI
BIRJA CHAYQOVCHILIGI
BIRJA KURSI
BIRJA SAVDOSI
BIRJA SOLIG`I
BIRJA KOTIROVKASI
BIRLAMCHI BOZOR
BIRLAMCHI DAROMAD
BIRLAMCHI DAROMAD SIFATIDA MEHNAT HAQI
BIRLAMCHI DAROMAD SIFATIDA SOLIQLAR
BIRLAMCHI DAROMADLAR
BIRLAMCHI DAROMADLAR QOLDIG‘1 (SALDO)
BIRLAMCHI HUJJATLAR
BIRLAMCHI JAMOALAR
BIRLAMCHI TALAB
BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTI (BMT)
BIRLASHMALAR
BIRLIKNING AKTIVLARI
BIRLIKNING DEBITORLIK QARZI
BIRLIKNING KREDITORLIK QARZI
BIRLIKNING MAJBURIYATLARI
BITIM
BIZNES
BIZNES REJA
BIZNESMEN
BIZNESNI MABLAG` BILAN TA’MINLASH
BLOKADA
BO LINMAS XARAJATLAR
BO`LINMAS FOND
BOG`LIQ. TOMONLAR BILAN OPERATSIYALAR
BOJ
BOJ DEKLARATSIYASI
BOJ ITTIFOQI
BOJ POSHLINALARI
BOJ POSHLINALARINING STAVKALARI
BOJ TA’RIFI
BOJ TO`LOVI
BOJSIZ YUK KELTIRISH
BOJXONA
BOJXONA BOJLARI
BOJXONA ВOJLARINING STAVKALAR!
BOJXONA ITTIFOQI
BOJXONA SIYOSATI
BOJXONA TA’RIFI
BOND
BONIFIKATSIYA
BONLAR
BONUS
BOQIMANDA
BORD
BOSH (GENERAL) BUDJET
BOSH (KATTA) AUDITOR
BOSH DAFTAR
BOSH JURNAL
BOSH POLIS
BOSH SHARTNOMA
BOSH TO‘PLAM
BOSHLANGICH (KIRISH) BUXGALTERIYA BALANSI
BOSHLANG‘ICH NARX
BOSHLANGICH QIYMAT
BOSHQA AUDITORLIK TASHKILOTI
BOSHQA DEPOZIT KORXONALAR
BOSHQA ISHLAB CHIQARISH SOLIQLARI
BOSHQA JORIY SOLIQLAR
BOSHQA JORIY TRANSFERTLAR
BOSHQA MA’LUMOTLAR
BOSHQA TURDAGI DEPOZIT KORPORATSIYALAR
BOSHQARILISH MEYORI
BOSHQARILUVCHI (O ZGARUVCHl) VALYUTA KURSLARI TIZIMI
BOSHQARISH
BOSHQARUV
BOSHQARUV APPARATI
BOSHQARUV BO`GTNI
BOSHQARUV BOSQICHI
BOSHQARUV FUNKSIYALARI
BOSHQARUV HISOBI
BOSHQARUV IERARXIYASI
BOSHQARUV JARAYONI
BOSHQARUV MAQSADI
BOSHQARUV MEHNATI
BOSHQARUV MEHNATINI ILMIY TASHKIL QILISH
BOSHQARUV MEHNATINING GORIZONTAL TAQSIMLANISHI
BOSHQARUV MEHNATINING OBYEKTI
BOSHQARUV MEHNATINING VERTIKAL TAQSIMLANISHI
BOSHQARUV OBYEKTI
BOSHQARUV QARORI
BOSHQARUV SOHASIDAGI OLIMLARNING ASOSIY VAZIFASI
BOSHQARUV SUBYEKTI
BOSHQARUV TAMOYILLARI
BOSHQARUV TIZIMI
BOSHQARUV USLUBI
BOSHQARUV VAZIFALARI
BOSHQARUV XARAJATLARI
BOSHQARUVCHANLIK КО`LAM I
BOSHQARUVCHI PERSONAL
BOSHQARUVCHILIK FAOLIYATI BILAN BOG`LIQ. RISK
BOYKOT
BOYLIK
BOYLIK SAMARASI YOKI REAL KASSALI QOLDIQLARNING SAMARASI
BOZOR
BOZOR BAHOLARI
BOZOR BO`G`INI
BOZOR BO`SHLIG`I
BOZOR DIYERSIFIKATSIYAS1
BOZOR FUNKSIYALARI
BOZOR INFRASTRUKTURASI
BOZOR INFRATUZILMASI
BOZOR INTERVENSIYASI
BOZOR IQTISODIYOTI
BOZOR IQTISODIYOTI QOIDALARI
BOZOR ISHLAB CHIQARISH
BOZOR ISLOHOTLARI
BOZOR KONSENTRATSIYASI
BOZOR KONYUNKTURASI
BOZOR MEXANIZMI
BOZOR MEXANIZMINING AFZALLIKLARI
BOZOR MUHOFAZASI
BOZOR MUNOSABATLARI
BOZOR MUNОSABATLARINING SHAKLLANISHI
BOZOR MUVOZANATI
BOZOR NARXI
BOZOR NARXIDAGI YALPI ICHKI MAHSULOT (YalM)
BOZOR OBYEKTI
BOZOR POTENSIALI
BOZOR QIYMATI
BOZOR QONUNLARI
BOZOR SEGMENTI
BOZORSIG`IMI
BOZOR STRUKTURASI
BOZOR SUBYEKTI
BOZOR TIZIMI
BOZOR UCHUN ISHLAB CHIQARISH
BOZOR ULUSHI
BOZOR VA BOZORGA OID BOLMAGAN ISHLAB CHIQARUVCHILAR
BOZOR YANGILIGI
BOZOR YETAKCHISI NARXI
BOZORGA CHUQURROd SINGISH STRATEGIYASI
BOZORGA KIRISH NARXI
BOZORGA KIRISH STRATEGIYASI
BOZORGA OID BO`LMAGAN ISHLAB CHIQARISH
BOZORLAR VA USULLAR
BOZORNIEGALLASH STRATEGIYASI
BOZORNI MAJMUAVIY O`RGANISH
BOZORNI SEGMENTLASH
BOZORNI TADQIQ, ETISH
BOZORNING “QAYMOG`INI TERISH” STRATEGIYASI
BOZORNING RAQOBATCHILIK XARITASI
BOZORNING TUZILISHI
BRAK
BRAKERAJ
BRENDING
BROKER
BROKERLIK HISOB RAQAMI
BROKERLIK KREDITI
BROKERLIK FAOLIYATI
BRUTTO
BRUTTO-MUKOFOT
BRUTTO-STAVKA
BUDJET
BUDJET ASSIGNOVANIYASI
BUDJET BALANSI
BUDJET CHEGARASI
BUDJET CHIZIG‘1
BUDJET DAROMAD LARI
BUDJET DAROMADLARINING MODDIY-BUYUMLASH GAN MAZ MUNI
BUDJET DEFITSITI (TAQCHILLIGI)
BUDJET DOTATSIYASI
BUDJET HUQUQI
BUDJET INTIZOMI
BUDJET JARAYONI
BUDJET KAMOMADI (BUDJET TAQCHILLIGl)
BUDJET KLASSIFIKATSIYASI (TASNIFI)
BUDJET MABLAG* OLUVCHILAR
BUDJET MABLAG`LARIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLILIGI VA TEJAMLILIGI PRINSIPI
BUDJET MABLAG` LARINING TAQSIMLOVCHILARI
BUDJET MAJBURIYATLARINING LIMITI
BUDJET PROFITSITI
BUDJET RESURSLARI
BUDJET ROSPISI (RO‘YXAT-YOZUVl)
BUDJET SO`ROVI
BUDJET SSUDASI
BUDJET SUBVENSIYASI
BUDJET SOLIQ. SIYOSATI
BUDJET TAQCHILLIGI
BUDJET TASHKILOTI
BUDJET TASHKILOTLARINING XARAJATLAR SMETASI
BUDJET TASNIFI
BUDJET TIZIMI
BUDJET TIZIMINI BOSHQARISH SOHASIDAGI OZBEKISTON RESPUBLIKASI MOLIYA VAZIRLIGINING VAKOLATLARI
BUDJET TIZIMINI BOSHQARISH SOHASIDAGI QORAQALPOG`ISTON RESPUBLIKASI DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARI VA JOYLARDAGI DAVLAT HOKIMIYATI ОRGANLARINING VAKOLATLARI
BUDJET TIZIMINING ASOSIY PRINSIPLARI
BUDJET TIZIMINING DARAJALARI O`RTASIDA DAROMADLAR VA XARAJATLARNING CHEGARALANGANLIGI PRINSIPI
BUDJET TIZIMINING YAGONALIGI PRINSIPI
BUDJET TRANSFERTI
BUDJET TUZILMASI
BUDJET XARAJATLARI
BUDJET XARAJATLARINI AMALGA OSHIRISHNI TO`XTATISH
BUDJET XARAJATLARINI QOPLASHNING UMUMIYLIGI PRINSIPI
BUDJETDAN MABLAG` AJRATISH
BUDJETDAN MOLIYALASH
BUDJETDAN MOLIYALASHTIRISH
BUDJETDAN TASHQARI (NOBUDJET) FOND LAR
BUDJETDAN TASHQARI FONDLARNING AFZALLIKLARI
BUDJETIY REJALASHTIRISH
BUDJETIY TARTIBGA SOLISH
BUDJETLARARO MUNOSABATLAR
BUDJETLARARO MUNOSABATLAR
BUDJETLARGA CHEKLOVLAR
BUDJETLARNING BALANSLILIGI PRINSIPI
BUDJETLARNING MUSTAQILLIGI PRINSIPI
BUDJETLASHTIRISH
BUDJETLI EKSPANSIYA SIYOSATI
BUDJETNI TARTIBLASH
BUDJETNI TARTIBLASH DAROMADLARI
BUDJETNING HAQQONIYLIGI PRINSIPI
BUDJETNING JORIY XARAJATLARI
BUDJETNING KAPITAL XARAJATLARI
BUDJETNING KASSALI XARAJATLARI
BUDJETNING SOLIQLI DAROMADLARI
BUDJETNOMA
BURCH
BUROMADLAR (XARAJATLAR)
BUXGALTER
BUXGALTERIYA BALANSI
BUXGALTERIYA DAFTARLARI
BUXGALTERIYA HISOBI
BUXGALTERIYA HISOBI HUJJATLARI
BUXGALTERIYA HISOBI REGISTRLARI
BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITDA MA’LUMOTLARNI KOMPYUTERDA QAYTA ISHLASH
BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTIDAGI XATOLIK
BUXGALTERIYA HISOBIDAGI TOVLAMACHILIK
BUXGALTERIYA HISOBINING ASOSIY MAQSADI
BUXGALTERIYA HISOBINING FUNKSIYALARI
BUXGALTERIYA HIS OBINING METODI
BUXGALTERIYA HISOBINING OBYEKTLARI
BUXGALTERIYA HISOBI SHAKLLARI
BUXGALTERIYA HISOBI USULI
BUXGALTERIYA HISOBOTI
BUXGALTERIYA HISOBOTI TUZILADIGAN SANA
BUXGALTERIYA HISOBOTIDAGI XATO-KAMCHILIKLAR ANIQLANGANDA AUDITORNING HARAKATI
BUXGALTERIYA HISOBOTIGA TA’SIR QILADIGAN DALILLAR VA HODISALARNING ANIQLANISHI
BUXGALTERIYA HISOBOTINI TAYYORLASH DAVRI
BUXGALTERIYA HISOBOTINING ASOS KO`RSATKICHI
BUXGALTERIYA HISOBOTINING BOSHLANGICH KO`RSATKICHLARI
BUXGALTERIYA HISOBOTI FOYDALANUVCHISI
BUXGALTERIYA HISOBOTINING ISHONCHLILIGI
BUXGALTERIYA HISOBOTINING JIDDIY RAVISHDA BUZIB KO`RSATILISHI
BUXGALTERIYA HISOBOTINING SOLISHTIRMA KO`RSAT KICHLARI
BUXGALTERIYA HISOBOTINING TAQDIM ETISH SANASI
BUXGALTERIYA HISOBOTINING TAQDIM QILINISHI
BUXGALTERIYA HISOBOTINING TARKIBIGA KIRMAYDIGAN MA’LUMOTLAR
BUXGALTERIYA HISOBOTINING YAKUNIY KO`RSATKICHLARI
BUXGALTERIYA O`TKAZUVI
BUXGALTERIYA YOZUVI
BUXGALTER
BUXGALTERIYA
BUXGALTERIYA ARXTVI
BUXGALTERIYA BALANSI
BUXGALTERIYA BALANSI MODDALARINI BAHOLASH
BUXGALTERIYA В ALANS ININ G MODDALARI
BUXGALTERIYA HISOBI
BUXGALTERIYA HISOBI TIZIMI
BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI TARTIBGA SOLISH
BUXGALTERIYA HUJJATI
BUXGALTERIYA PROVODKASI (YOZUVI)
BUYRUQBOZLIKTIZIMI
BUYUKDEPRESSIYA
BUYURTMA
BUYURTMA BO`YICHA ISHLAB CHIQARISH
BUYURTMA G`OLIBI
BUYURTMA KVALIFIKATORI
BUYURTMA NUQTASI
BUYURTMACHILAR
BYUROKRAT
BYUROKRATIYA
BOZORMUNOSABATI
BOZOR NARXI
DA’VO
DALOLATNOMA
DARBIN-UOTSON MEZONI
DAROMAD
DAROMAD (BOYLIK) VA BOSHQALAR UCHUN JORIY SOLIQLAR
DAROMAD BRUTTO
DAROMAD KONSEPSIYASI
DAROMAD SAMARASI
DAROMAD SOLIG`I
DAROMAD SOLIG‘1 BO`YICHA JARIMALAR
DAROMAD SOLIG‘1 STAVKALARI
DAROMAD SOLIG INING SHEDULYAR SHAKLI
DAROMADDAN OLINADIGAN SOLIQ,
DAROMADIY (DAROMADLl) SOLIQQA TORTISH
DAROMADLAR
DAROMADLAR BO`YICHA YALPI MILLIY MAHSULOTNI HISOBLASH
DAROMADLAR SIYOSATI
DAROMADLAR TO‘G‘RISIDA DEKLARATSIYA
DAROMADLAR VA SARF XARAJATLAR BALANSI
DAROMADLARDAN FOYDALANISH HISOBI
DAROMADLARNI INDEKSATSIYALASH
DAROMADLAR ISHLATILISHIDEGANDA
DAROMADLARNI TAQSIMLASH HISOBI
DAROMADLARNING MAM L AKATDA ISHLAB CHIQARILGAN TENGSIZLIGI
DAROMADLARNING SHAKLLANISHI HISOBI
DAROMADLARNING SHAKLLANISHI HISOBI
DASTLABKI (BIRLAMCHI) AXBOROTLAR
DASTLABKI AUDIT
DASTLABKI HUJJATLAR
DASTLABKIIMKONIYATLAR (KOMPETENSIYA)
DASTLABKI NAZORAT
DAVLAT BANKI
DAVLAT BOJI
DAVLAT BUDJETI
DAVLAT BUDJETI DAROMADLARI
DAVLAT BUDJETI DEFITSITINI MOLIYALASHTIRISH
DAVLAT BUDJETI MABLAG‘LARINI BUDJETLAR O`RTASIDA QAYTA TAQSIMLASH
DAVLAT BUDJETI MABLAG‘LARINI SARFLASH
DAVLAT BUDJETI TUZILMASI
DAVLAT BUDJETI XARAJATLARI
DAVLAT BUDJETINING G`AZNA IJROSI
DAVLAT BUDJETINING KASSA IJROSI
DAVLAT BUDJETINING MUDOFAA XARAJATLARI
DAVLAT BUDJETINING NAZORAT FUNKSIYASI
DAVLAT BUDJETINING TAQCHILLIGI
DAVLAT BUDJETINING TAQSIMLASH FUNKSIYASI
DAVLAT BUYURTMALARI
DAVLAT BUYURTMASI
DAVLAT ICHKI QARZLARI
DAVLAT IJTIMOIY TA’MINOTI
DAVLAT KORXONALARI
DAVLAT KREDITI
DAVLAT KREDITI MUNОSABATLARINING ASOSI
DAVLAT MAQSADLI FONDLARI
DAVLAT MAQSADLI JAMG`ARMALARI
DAVLAT MOLIYASI
DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATI
DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATINING MAQSADI
DAVLAT MUASSASALARI SEKTORI
DAVLAT MULKI -
DAVLAT NOBUDJET FONDLARI BUDJETLARI
DAVLAT NOMOLIYAVIY KORPORATSIYALARI
DAVLAT QARZI
DAVLAT QARZINI QAYTA MOLIYALASHTIRISH
DAVLAT QIMMATLI QOG`OZLARI
DAVLAT SEKTORI
DAVLAT SOLICl INSPEKSIYALARINING VAZIFALARI VA FUNKSIYALARI
DAVLAT SUBSIDIYALARI
DAVLAT TA’LIM STANDARTI
DAVLAT ТА SARRUFI DAN CHIQARISH
DAVLAT TASHQI QARZI
DAVLAT TOMONIDAN (ICHKI VA XORIJDAN) MABLAG` JALB QILISH
DAVLAT TOMONIDAN BOZORNING TARTIBGA SOLINISHI
DAVLAT TOMONIDAN ICHKI MABLAG`NI JALB QILISH
DAVLAT TOMONIDAN SOTIB OLISH
DAVLAT TOMONIDAN XORIJDAN MABLAG` JALB QILISH
DAVLAT TRANSFERTI
DAVLAT TRANSFERTLARIMULTIPLIKATORI
DAVLAT VALYUTA MONOPOLIYASI
DAVLAT XARIDLARI MULTIPLIKATORI
DAVLAT ZAYOMLARI
DAVLATNING SOLIQ, SIYOSATI
DAVLATNING SOLIQ, TIZIMI
DAVR XARAJATLARI
DAVRIY (SIKLIK) DEFITSIT
DAVRIY ISHSIZLIK
DAVRIY TALAB
DAVRIY XARAJATLAR
DEBITOR
DEBITORLIK QARZI
d e b it o r l ik v a KREDITORLIK q a r z l a r in in g h a q iq iy QIYMATI
DEFILYATSIYA
DEFLIRLASH
DEFLYATSIYA
DEFLYATOR
DEGRESSIV XARAJATLAR
DEHQON XO`JALIGI
DEHQONCHILIK TIZIMI
DEKLARATSIYA
DEKORT
DEMANO-POLIZATSIYA
DEMARKETING
DEMOKRATIYA
DEMPING
DEMPING NARX
DEMPING SIYOSATI
DEMPINGGA QARSHI BOJXONA BOJLARI
DENATSIONALIZATSIYA
DENOMINATSIYA
DENONSATSIYA
DEPARTAMENT
DEPO HISOB-VARAG`I
DEPO HISOB -VARAG ‘IDAN KO CHIRMA
DEPONENT
DEPONENTLASHTIRISH
DEPOZIT
DEPOZIT FOIZI
DEPOZIT MUASSASALAR
DEPOZIT OPERATSIYALARI
DEPOZIT PUL KORPORATSIYALARI
DEPOZIT SERTIFIKAT
DEPOZIT SERTIFIKATLARI
DEPOZITAR OPERATSIYALAR
DEPOZITARTILXATLAR
DEPOZITARIY
DEPOZITLARNI SUG`URTA QILISH
DEPRESSIYA
DESTILLION
DETERMINATSIYA KOEFFITSIYENTI
DEVALVATSIYA
DEVIDEND
DEVIZ SIYOSATI
DIAGNOSTIKA
DIALEKTIKA USULI
DIFFERENSIAL RENTA
DIFFERENSIAL RENTA-1
DIFFERENSIAL RENTA-2
DILER (dealer)
DILER VAZIFASINI BAJARUVCHI BANK
DILERLIK FAOLIYATI
DINAMIK QATOR
DIREKT-KOSTING
d ir e k t -m e y l
DIREKTOR
DISKAUNTER
DISKONT
DISKONT CHEGIRISH
DISKONT STAVKASI
DISKONTIRLASH
DISKONTLANGAN QIYMAT
DISKONTLANGAN XARAJATLAR
DISKRETSION DAROMAD
DISKRETSION FISKAL SIYOSAT
DISKRIMINATSIYA BAHOLARI
DISPERSION TAHLIL
DISPERSIYA
DISTRIBUTER
DIVERSIFIKATSIYA
DIVERSIFIKATSIYA STRATEGIYASI
DIVIDEND
DOIMIY (STANDART) NARX
DOIMIY BAHOLAR
DOIMIY MUASSASA TUSHUNCHASI
DOIMIY XARAJATLAR (SARFLAR)
DOMINANTLI STRATEGIYA
DOMITSILYATSIYA
DOTATSIYA
DOU NAZARIYASI
DUOPOLIYA
DAVLAT BUDJETI
DAVLAT BUYURTMASI
DAVLAT ICHKI QARZLARI
DAVLAT MULKI
DAVLAT MAQSADLI JAMG ARMALARI
DAVLAT TASHQI QARZI
DAVLAT TASARRUFIDAN CHIQARISH
DAVLAT TOMONIDAN ICHKI MABLAG`NI JALB QILISH
DAVLAT TOMONIDAN XORIJDAN MABLAG` JALB QILISH
DEBET
DEFLYATSIYA
ECONOMICS
EFFEKTFVLIK
EGALIK QILISH MUMKIN BO`LGAN DAROMAD (MAVJUD DAROMAD)
EGASINING NOMI YOZILGAN QIMMATLI QOG`OZLAR
EGRI (BILVOSITA) SOLIQLAR
EGRI CHIZIQ ABRISI
EHTIMOL
EHTIMOLLAR NAZARIYASI
EHTIYOJ
EKIN MAYDONLARI TARK1BI
EKOLOGIK AUDIT (EKOAUDIT)
EKOLOGIK MONITORING
EKOLOGIK MUAMMOLAR
EKOLOGIK RESURSLAR
EKOLOGIYA
EKONOMETRIKA
EKONOMETRIKA KONSEPSIYALARI
EKSEDENT RISKI
EKSEDENT ZARAR1
EKSPERT
EKSPERT BAHOLASH
EKSPERT XULOSASI
EKSPLUATATSIYA
EKSPORT
EKSPORT (CHETGA MOL CHIQARISH) SOLIG`I
EKSPORT IMKONIYATI
EKSPORT KVOTA
EKSPORT MARKETINGI
EKSPORT UCHUN SUBSIDIYA
EKSPORTNING GEOGRAFIK TARKIBI
EKSTENSIV IQTISODIY O`SISH
EKSTENSIV RIVOJLANISH YO`LI
EKSTRAVERSIYA
EKSTROPOLYATSIYA MODELINI QURISH
EKVIVALENT
ELASTIKLIK
ELEKTRON RAQAMLI IMZO
ELASTIKLIK KOEFFITSIYENTI
ELECTRON BIRJA
ELEKTRON BIZNES
ELEKTRON HUJJATLARNING AYLANISHI
ELEKTRON JADVAL
ELEKTRON POCHTA
ELEKTRON PUL
ELEKTRON TIJORAT
ELIMINATSIYA
EMBARGO
EMIGRATSIYA
EMISSION BANK
EMISSIYA
EMISSIYAVTY QIMMATLI QOG`OZLAR
EMISSIYAVIY QIMMATLI QOG`OZLAR CHIQARILISHLARINING YAGONA DAVLAT REESTRI
EMITENT
ENERGETIK INQIROZ
ENG KICHIK KVADRATLAR USULI
ENGEL CHIZIQLARI
ERKIN ALMASHADIGAN VALYUTA (EAV)
ERKIN BAHO
ERKIN BOZOR NARXLARI
ERKIN IQTISODIY ZONA (HUDUD)
ERKIN NARXLAR
ERKIN SAVDO HUDUDI
ERKIN SAVDO HUDUDLARI
ERKINLIK DARAJALAR SONI
ETIKA (AXLOQ)
EVOLYUTSIYA
EVRISTIK METODLAR
EVRISTIKA
FABRIKA
FAKTLAR BO`YICHA NAZORAT USULLARI
FAKTORING
i. FAKTORLIMODELLAR
FAKULTATIV OBLIGATOR SHARTNOMASI
FAKULTATIV QAYTA SUG`URTALASH
FAN-TEXNIKA TARAQQIYOTI
FAOL BANK OPERATSIYALARI
FAOL BOZOR
FAOLIYAT TIZIMLI XARITASI
FAOLIYATNING NATIJASI
FAVQULODDA FOYDA VA ZARARLAR
FAVQULODDAGI DAROMADLAR
FAZILAT
FEDERAL ZAXIRA TIZIMI
FEDERATIV DAVLAT
FERMA
FERMER
FERMER XO`JALIGI
FIFO
FIKRAN TOVAR
FIKTIV KAPITAL
FILIPS EGRI CHIZIG‘1
FIRMA
FIRMA KREDITI
FIRMA SHOXOBCHASI
FIRMA USTAVI
FIRMANING BOZORDAGI STRATEGIK HARAKATI
FIRMANING MARKETING IMKONIYATI
FIRMANING MARKETING MUHITI
FIRMANING STRATEGIYASI
FISHER SAMARASI
FISKAL MOLIYA-BUDJET SIYOSATI
FISKAL SIYOSAT
“FITCH REYTINGS”, “MUDIS”, “STANDART END PURS” XALQARO REYTING KOMPANIYASI
FIZIOKRATLAR
FOIZ
FOIZ STAVKASI
FOIZ STAVKASININ G REAL DARAJASI
FOIZ TO`LOVLARI
FOIZ XAVF-XATARI
FOIZLAR KO`RINISHIDAGI DAROMADLAR
FOND
FOND BILAN QUROLLANISH DARAJASI
FOND BILAN TA’MINLANISH
FOND BIRJASI
FOND BOZORI
FOND OPERATSIYALARI
FOND SAMARADORLIGI
FOND SIG`IMI
FONDLAR BILAN TA’MINLANGANLIK
FONDLAR AYLANISHI
FORFEYTING
FOROBIY ABU NASR IBN MUHAMMAD
FORS-MAJOR
FORVARD
FORVARD BITIMI
FORVARD KURS
FORVARD OPERATSIYALARI
FOYDA
FOYDA INDEKSI
FOYDA NORMASI
FOYDA SOLIG`I
FOYDA VA ARALASH DAROMAD
FOYDADAGI ULUSHLAR
FOYDALANISH (ISHLATISH)
FOYDALI ISH KOEFFITSIYENTI
FOYDALI MODEL
FOYDALI XIZMAT MUDDATI
FOYDALILIK-RISK
FRANCHAYZ
FRANCHAYZER
FRANCHAYZI
FRANCHAYZING
FRANKO
FRANKO-JOYNING TURLARI
FRANKO-OMBOR MOL YETKAZIB BERUVCHI
FRANKO-OMBOR XARIDOR
FRANKO-SHART
FRANKO - STANSIYAJO ‘NATISH
FRANKO -VAG ON
FRAXT
FRAXT BOZORI
FRIKSION ISHSIZLIK
FRITREYDERLIK
FRONTING
FRONTLASHTIRUVCHI KOMPANIYA
FUNDAMENTAL TAHLIL
FUNKSIONAL BOG`LANISH
FUNKSIONAL JIHATDAN INSON RESURSLARINI BOSHQARISH
FUNKSIONAL LOYIHA
FUNKSIONAL MOLIYALASHTIRISH
FUQAROLAR IQTISODIY ERKINLIGI
FUQAROLARNING YILLIK JAMI DAROMADI
FURE FRANSUA MARI SHARL
FYUCHERS
FYUCHERS BITIMI
FYUCHERS OPERATSIYALARI
FERMER XOJALIGI
GAAGA QOIDASI
GAAP
GANTT GRAFIKI
GAP
GARANT
GARANTIYA (KAFOLAT)
GARANTIYALIK MAJBURIYATI
GAROV
GAROV SHAHODATNOMASI
GAROVXONA
GASTARBAYTER
GATT
GEOEKONOMIKA
GERB SOLIG`I
GILDEBRAND BRUNO
GIPERINFLYATSIYA
GIPOTEZA
GLOBAL MOLIYAVIY-IQTISODIY BOZOR
GLOBAL MUAMMOLAR
GLOBALLASHISH
GLOBAL MOLIYAVIY-IQTISODIY BOZOR
GOLLANDCHA AUKSION
GOMER
GONORAR-
GORIZONTAL BIRLASHUV
GORIZONTAL DIVERSIFIKATSIYA
GORIZONTAL DIVERSIFIKATSIYA
GORIZONTALMARKETING TIZIMI
GORIZONTAL TAHLIL
GRAFIK (CHIZMA) USULI
GRANT
GROSSBUX
GUAN-SZI
GUMANIZM (INSONPARVARLIK)
GURUH SAMARADORLIGI
GURUH SAMARADORLIGINING ASOSIY OMILLARI
GURUH TEXNOLOGIYASI PRINSIPI BO`YICHA USKUNA JOYLASHISHI -
GURUHNING MAQSADI
GAROV
GAROV SHAHODATNOMASI
HAD DAN ORTIQTALAB
HADYA
HAMKORLIK MUNOSABATLARI MARKETINGI
HAMKORLIKDAGI TADBIRKORLIK ZONAL ARI
HAQIQIY (REAL) TOVAR
HAQIQIY EHTIYOJ
HAQIQIY TAKLIF
HLAR YILGI ASOSDA MUVOZANATLANTIRUVCHI BUDJET
HARAKATSIZ BUYUMGA XIZMAT KO RSATISH PRINSIPIBOYICHA USKUNA JOYLASHISHI
HARBIY KOMMUNIZM SIYOSATI
XARID QOBILIYATI PARITETI
HAY’AT
HAYOT SUGURTASIGA BOG`LIQ. BO`LMAGAN SUG`URTA TO`LOVLARI
HAYOTNI SUG URTA QILISH
HISOB
HISOB-KITOB OPERATSIYALARI BO`YICHA ASOSLOVCHI TESTLAR
HISOB PALATASI
HISOB STAVKASI (QAYTA MOLIYALASH STAVKASl)
HISOBGA OLISH REGISTRLARI
HISOB-KITOB BALANSI
HISOB-KITOB OPERATSIYALARI
HISOB-KITOB OPERATSIYALARIDA NAZORAT RISKI
HISOB-KITOB STAVKASI SIYOSATI
HISOBLANGAN BOSQICH
HISOBLANGAN KOEFFITSIYENT
HISOBLI KREDIT
HISOBOT DAVRI -
HISSA (PAY)
HISSADORLIK JAMIYATI
HISSADORLIK KAPITALI
HOMIY (SPONSOR)
HOSILDORLIK
HOZIRGI ZAMON IQTISODIY TA’LIMOTLARI
HUDUDIY BOZOR
HUDUDIY MEHNAT TAQSIMOTI
HUJJAT AYLANISHI
HUJJAT BILAN TASDIQLANGAN XARAJATLAR
HUJJATLAR ASOSIDAGI NAZORAT USULLARI
HUJJATLASHTIRISH
HUKUMAT KORPORATSIYASI
HUQUQIY SHAXS
IBN XALDUN ABU RAHMON ABU ZAYD
ICHKI AUDIT
ICHKI AUDITOR
ICHKI INVESTITSIYALAR
ICHKI MABLAG LARNIJALB QILISH
ICHKI MILLIY MAHSULOT
ICHKI NAZORAT TIZIMI BO`YICHA SAVOLNOMA
IDENTIFIKATSIYA RAQAMI
IJARA
IJARA (LIZING) TO`LOVI
IJARA HAQI
IJARA HAQI (TO`LOVI)
IJARAMULKI
IJARA MUNOSABATLARI
IJARA SHARTNOMASI
IJARACHI
IJARAGA BERUVCHI (LIZING BERUVCHl)NING FOIZLI DAROMADI
IJOBIY AUDITORLIK XULOSASI
IJOBIY SOLISHTIRMA DALOLATNOMASI
IJTIMOIY DASTURLAR
IJTIMOIY HAMKORLIK
IJTIMOIY HIMOYA
IJTIMOIY HIMOYALASH FONDI
IJTIMOIY INFRATUZILMA
IJTIMOIY INSTITUT
IJTIMOIY INVESTITSIYALAR
IJTIMOIY-IQTISODIY EHTIYOJLAR
IJTIMOIY ISTE’MOL FONDLARI
IJTIMOIY JIHATDAN YO`NALTIRILGAN BOZOR MUNOSABATLARI
IJTIMOIY MARKETING
IJTIMOIY MUHOFAZA TIZIMI
IJTIMOIY MUHOFAZALANISH HUQUQI
IJTIMOIY MULK
IJTIMOIY NAFAQA
IJTIMOIY NAFAQALAR
IJTIMOIY NE’MATLAR
IJTIMOIY REJALASHTIRISH
IJTIMOIY RUHIY VAZIYAT
IJTIMOIY SIYOSAT
IJTIMOIY SIYOSATNING MAQSADI
IJTIMOIY SOHA
IJTIMOIY SOHA OBYEKTLARI
IJTIMOIY SOHA VA AHOLINI IJTIMOIY QO*LLAB- QUWATLASH XARAJATLARI
IJTIMOIY SOHADAGIFAOLLIK
IJTIMOIY SOLIQLAR
IJTIMOIY SUG`URTA AJRATMASI
IJTIMOIY SUG`URTA DASTURI
IJTIMOIY SUG`URTA NAFAQASI
IJTIMOIY SUG`URTA UCHUN ISHGA YOLLOVCHILAR AJRATMASI
IJTIMOIY SUG`URTAGA HAQIQIY AJRATMALAR
IJTIMOIY SUG`URTALASH
IJTIMOrYTA’MINOT
IJTIMOIY TA’MINOT NAFAQASI VA TO`LOVLARI
IJTIMOIY TA’MINOTNING KO`RINISHLARI
IJTIMOIY TA’MINOTNING MUHIM ELEMENTLARI
IJTIMOIY TO`LOVLAR
IJTIMOIY YO`NALTIRILGAN BOZOR XO`JALIGI KONSEPSIYASI
IJTIMOIY YORDAM NAFAQASI
IJTIMOIY ZARURIY MEHNAT
IJTIMOIY-AXLOQIY MARKETING KONSEPSIYASI
IJTIMOIYLASHUV
IJTIMOIY-PSIXOLOGIK BOSHQARUV USULLARI
IJTIMOIY HAMKORLIK
IJTIMOIY-AMALIY MARKAZ
IKKI MAROTABA HISOBLASH
IKKI MARTA SOLIQQA TORTISH
IKKILAMCHI AXBOROT
IKKILAMCHI DEFLYATOR USULI
IKKILAMCHI IJARA
IKKIYOQLAMA (QO`SHALOQ) YOZUV
IKKIYOQLAMASOLIQQATORTISH
ILG`OR O`ZGARISHLAR DAVRI
ILMIY MUAMMO
ILMIY-TEXNIK SALOHIYAT
IMIJ
IMMIGRATSION KVOTA
IMPORT
IMPORT BOJI
IMPORT KVOTASI
IMPORT O`RNINI BOSISH SAMARASI
IMPORT OPERATSIYALARI
IMPORTPOSHLINASI
IMPORT SOLIG`I
IMPORT SOLIQLARI
IMPORT UCHUN SUBSIDIYA
IMPORT XARIDLAR SAMARASI
IMPORT-EKSPORT SOLIG‘1
IMPORTGA CHEGARALANGAN MOYILLIK
IMPORT O`RNINI BOSISH SAMARASI
IMTIYOZ
IMTIYOZLI AKSIYA
IMTIYOZLI NARX
IMTIYOZLI SOLIQQA TORTISH
IMTIYOZLI TO`LANMALAR (KOMPENSATSIYALAR)
INDEKS
INDEKS USULI
INDEKSATSIYA
INDEKSATSIYA QILISH
INDEKSLAR
INDEKSLAR DINAMIKASI
INDIVIDUAL TOVAR YOKI XIZMAT
INDIVIDUAL TOVARLAR VA XIZMATLAR
INDOSSAMENT
INDOSSATSIYA QILISH
INDUSTRIYA
INDUSTRIYALASHTIRISH
INFLYATSION SOLIQ
INFLYATSIYA
INFLYATSIYA DARAJASI
INFLYATSIYA SUR’ATI
INFORMATSIYA
INGLIZCHA AUKSION
INJINIRING
INJINIRING FIRMALARI
INJINIRING KORXONA
INJINIRING XIZMATLAR BOZORI
INKASSA
INKASSALASH
INKASSATOR
INKASSATSIYA
INKASSO
INKROMENT XARAJATLAR VA DAROMADLAR
INNOVATSION FAOLIYAT
INNOVATSION KADRLAR MENEJMENTI
INNOVATSION SALOHIYAT
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR
INNOVATSIYA
INNOVATSIYA BANKI
INN ОVATSIYA JARAYONI
INNOYATSIYA INVESTITSIYALARI
INQIROZ
INQIROZ XAVFINING OLDINI OLISHGA MO`LJALLANGAN MARKETING FAOLIYATI DASTURI
INQIROZ XAVFINING OLDINI OLISHGA YO`NALTIRILGAN HARAKAT DASTURI
INQIROZGA QARSHI MO`LJALLANGAN CHORALAR DASTURI
INSOF
INSON KAPITALI
INSON KAPITALI NAZARIYASI
INSON KAPITALIGA INVESTITSIYA QILISH
INSON MUNOSABATLARI
INSON OMILI
INSON RESURSLARI
INSON RESURSLARIDAN EKSTENSIV FOYDALANISH
INSON RESURSLARIDAN INTENSIV FOYDALANISH
INSON RESURSLARINI BOSHQARISH FANINING PREDMETI
INSON RESURSLARINI BOSHQARISH SUBYEKTI
INSON RESURSLARINI BOSHQARISH VAZIFALARI
INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING ZARUR OBYEKTI
INSON RESURSLARINI JALB ETISH
INSON RESURSLARINING KASBIY TUZILISHI TUSHUNCHASI
INSONIY KAPITAL
INSONIY RTVOJLANISH KONSEPSIYASI
INSONPARVARLIK YORDAMI
INSPEKSIYA
INSTITUTLAR
INSTITUTSION BIRLIK
INSTITUTSION REKLAMA
INSTITUTSIONAL BIRLIK
INSTITUTSIONAL INVESTORLAR
INSTITUTSIONALIZM
INSTITUTSIONAL SIYOSAT
INSTRUKSIYA
INTEGRATSIYA
INTELLEKT
INTELLEKTUAL INVESTITSIYALAR
INTELLEKTUAL MULK (AQLIY MULK)
INTENSIV IQTISODIY O`SISH
INTENSIV RTVOJLANISH YO`LI
INTENSIV TAQSIMOT
INTERMODAL MARKAZ
INTERNET
INTERNET XIZMATLARI
INTERVYU
INTIZOMIY JAVOBGARLIK
INTIZOMIY TA’SIR
INTROVERSIYA
INVENTAR KARTOCHKALAR
INVENTAR OBYEKTI
INVENTAR RAQAM I
INVENTARIZATSIYA
INVESTITSION SIYOSAT
INVESTIT SIYA
INVESTITSION HAMKORLIK
INVESTITSION KREDITLAR
INVESTITSION LOYIHA
INVESTITSION LOYIHA DASTURI
INVESTITSION LOYIHANI OQLASH MUDDATI
INVESTITSION MUHIT
INVESTITSION SIYOSAT
INVESTITSION SOLIQ, KREDITI
INVESTITSIYA AKTIVLARI
INVESTITSIYA BANKLARI
INVESTITSIYA DASTURI
INVESTITSIYA FAOLIYATI
INVESTITSIYA FAOLIYATI ISHTIROKCHILARI
INVESTITSIYA FONDLARI
INVESTITSIYA INSTITUTLARI
INVESTITSIYA JARAYONI
INVESTITSIYA JARAYONI ISHTIROKCHILARI
INVESTITSIYA KOMPANIYASI
INVESTITSIYA KOMPLEKSI
INVESTITSIYA LAGI
INVESTITSIYA LOYIHASI
INVESTITSIYA MASLAHATCHISI
INVESTITSIYA MUKOFOTI
INVESTITSIYA OBYEKTI
INVESTITSIYA RESURSLARI
INVESTITSIYA SEKTORI
INVESTITSIYA SUBSIDIYALARI
INVESTITSIYA SUBYEKTLARI
INVESTITSIYA TALABI
INVESTITSIYACHI
INVESTITSIYALARGA BO`LGAN MOYILLIK
INVESTITSIYALARNI KAFOLATLASH BO`YICHA KO`P TOMONLAMA AGENTLIK
INVESTITSIYALASH
INVESTITSIYALASHDA XARAJATLAR KETMA-KETLIGI
INVESTITSIYALASHNING IJODIY AHAMIYATI
INVESTITSIYANI ICHKI OQLASH NORMASI
INVESTITSION KREDITLAR
INVESTITSION SOLIQ, KREDITI
INVESTOR
INVESTORLAR TIPI
INVOIS
INVESTITSIYA
INVESTITSIYA DASTURI
INVESTITSIYA FAOLIYATI
INVESTITSIYA FAOLIYATI ISHTIROKCHILARI
INVESTITSIYA KOMPLEKSI
INVESTITSIYA MUHITI
INVESTITSION KREDITLAR
INVESTITSION SIYOSAT
INVESTITSIYA
INVESTITSIYA AKTIVLARI
INVESTITSIYA FAOLIYATI
INVESTOR
IOGANN GENRIX FON TYUNEN
IPOTEKA
IPOTEKA KREDITI
IQTISOD
IQTISODIY AKTIV
IQTISODIY BOSHQARUV USULLARI
IQTISODIY EKSPERIMENT
IQTISODIY FAOL AHOLI
IQTISODIY FAOLIYAT
IQTISODIY FOYDA
IQTISODIY HAMKORLIK
IQTISODIY HUDUD
IQTISODIY INQIROZ
IQTISODIY INTEGRATSIYA
IQTISODIY ISHLAB CHIQARISH
IQTISODIY ISLOHOT
IQTISODIY ITTIFOQ_
IQTISODIY KATEGORIYALAR
IQTISODIY KATEGORIYA
IQTISODIY KONYUNKTURA
IQTISODIY MANFAAT MARKAZI
IQTISODIY MANFAATLAR
IQTISODIY MAQSADLAR
IQTISODIY MODEL
IQTISODIY MUAMMOLAR
IQTISODIY MUNOSABATLAR
IQTISODIY NE’MAT
IQTISODIY NOCHOR KORXONALAR
IQTISODIY NOFAOL AHOLI
IQTISODIY O`SISH
IQTISODIY O`SISH SIFATI
IQTISODIY OPERATSIYALAR
IQTISODIY QONUNLAR
IQTISODIY RENTA
IQTISODIY RESURSLAR
IQTISODIY RISK
IQTISODIY RIVOJLANISH SAMARADORLIGI
IQTISODIY RIVOJLANISH SUR’ATLARI
IQTISODIY RIVOJLANISHNIN G “OZBEK MODELI”
IQTISODIY SAMARA
IQTISODIY SAMARADORLIK
IQTISODIY SIKL
IQTISODIY SIYOSAT
IQTISODIY TA’LIMOT, NAZARIYA, QONUN, KATEGORIYA
IQTISODIY VA IJTIMOIY KENGASH (EKOSOS)
IQTISODIY-EKOLOGIK BOSHQARUVNING MA’MURIYNAZORAT INSTRUMENTLARI
IQTISODIY-EKOLOGIK SIYOSAT
IQTISODIY-EKOLOGIK TIZIMLAR
IQTISODIY-MATEMATIK USULLAR
IQTISODIYOT
IQTISODIYOT AKTIVLARI
IQTISODIYOT NAZARIYASI
IQTISODIYOTDA XALQARO TENG MANFAATLI HAMKORLIKNI O`RNATISHGA INTILISH
IQTISODIYOTNI ANTITSIK BOSHQARISH
IQTISODIYOTNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH
IQTISODIYOTNI DIVERSIFIKATSIYALASHTIRISH
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISH
IQTISODIYOTNI TARTIBLASH
IQTISODIYOTNING DINAMIK MODELLARI
IQTISODIYOTNING INTERNATSIONALIZATSIYALASHUVI
IQTISODIYOTNING NORASMIY SEKTORIDA ISH BILAN BAND LAR
IQTISODIYOTNING RAQOBATBARD OSHLIGI
IQTISODIYOTNING REAL SEKTORI
IQTISODIYOTNING TARKIBIY TUZILISHI
IQTISODIY ISLOHOTLAR
IQTISODIY NOCHOR KORXONA
IQTISODIY O`SISH
ISH
ISH BERUVCHI
ISH BILAN BAND BO`LG AN JAMI AHOLI
ISH FAOLLIGI SOLIG`I
ISH HAQI
ISH HAQI MINIMUMI
ISH HAQI SOLIG`I
ISH HAQINING SHAKLLARI VA TIZIMLARI
ISH JOYIDA TA’LIM BERISH
ISH KUCHI BOZORI
ISH KUCHI MIGRATSIYASI
ISH KUCHIGA SARFLANGAN XARAJATLAR
ISH KUCHINING XALQARO MIGRATSIYASI
ISH KUNI
ISH NORMASI
ISH O`RNI
ISH SOHASIDAGI FAOLLIK (ISHCHANLIK)
ISH VAQTI
ISH VAQTI ZAXIRASI
ISHBAY ISH HAQI
ISHBAY-MUKOFOT HAQ. TO`LASH
ISHBILARMONLIK FAOLIYATININ G SEGMENTI
ISHCHI KUCHI
ISHCHI KUCHI BOZORI
ISHCHI KUCHI SIFATINING KO`RSATKICHI
ISHCHI KUCHINI TAKROR ISHLAB CHIQARISH
ISHCHI QOG`OZLARNI KODLASHTIRISH
ISHCHINING NAFLILIGINI MAKSIMALLASHTIRISH SHARTI
ISHGAYOLLOVCHILARIJTIMOIYSUG`URTAUCHUNAJRATADIGAN HAQIQIY AJRATMALAR
ISHGA YOLLOVCHILAR IJTIMOIY SUG`URTA UCHUN SHARTLI HISOBLAB CHI QILADI GAN AJRATMALAR
ISHLAB CHIQAISH XARAJATLARI
ISHLAB CHIQARILGAN AKTIVLAR
ISHLAB CHIQARISH
ISHLAB CHIQARISHNING ASOSIY VOSITALARI
ISHLAB CHIQARISH BAHOSI
ISHLAB CHIQARISH CHEGARASI
ISHLAB CHIQARISH CHIQINDILARI
ISHLAB CHIQARISH FUNKSIYASI
ISHLAB CHIQARISH HISOBI
ISHLAB CHIQARISH IMKONIYATLARI
ISHLAB CHIQARISH IMKONIYATLARI EGRI CHIZIG‘1
ISHLAB CHIQARISH INFRATUZILMASI
ISHLAB CHIQARISH IXTISOSLASHUVI
ISHLAB CHIQARISH JARAYONI
ISHLAB CHIQARISH JARAYONLARINI JADALLASHTIRISH
ISHLAB CHIQARISH KO`LAMI (MASSHTABI)NING SALBIY SAMARASI
ISHLAB CHIQARISH KONSENTRATSIYASI
ISHLAB CHIQARISH KONSEPSIYASI
ISHLAB CHIQARISH KOOPERATIVI
ISHLAB CHIQARISH KOOPERATSIYASI
ISHLAB CHIQARISH KO`LAMI (MASSHTABl)NING IJOBIY SAMARASI
ISHLAB CHIQARISH MUNOSABATLARI
ISHLAB CHIQARISH NARXI
ISHLAB CHIQARISH NATIJASIDA MAHSULOT YARATISH
ISHLAB CHIQARISH NORMASI
ISHLAB CHIQARISH OBYEKTLARINING KOMPYUTER JOYLASHISHI TAQQOSLASH METODI
ISHLAB CHIQARISH OMILLARI
ISHLAB CHIQARISH QUWATI
ISHLAB CHIQARISH RENTABELLIGI
ISHLAB CHIQARISH RESURSLARI
ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIGI
ISHLAB CHIQARISH SARFLARI
ISHLAB CHIQARISH SIKLI
ISHLAB CHIQARISH SOHASI
ISHLAB CHIQARISH SOLIQLARI
ISHLAB CHIQARISH TIZIMI
ISHLAB CHIQARISH TUZILMASI
ISHLAB CHIQARISH UCHUN BOSHQA SUBSIDIYALAR
ISHLAB CHIQARISH USULI
ISHLAB CHIQARISH VA IMPORT SOLIG‘1
ISHLAB CHIQARISH VA SOTUV IMKONIYATLARI TAHLILI
ISHLAB CHIQARISH VOSITALARI
ISHLAB CHIQARISH VOSITALARI BOZORI
ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARI
ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARI HISOBI
ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARI INFLYATSIYASI
ISHLAB CHIQARISHDAGI BOSHQA SOLIQLAR
ISHLAB CHIQARISHDAGI YAROQSIZ MAHSULOT
ISHLAB CHIQARISHNI IXTISOSLASHTIRISH
ISHLAB CHIQARISHNI KIMYOLASHTIRISH
ISHLAB CHIQARISHNI MAHALLIYLASHTIRISH
ISHLAB CHIQARISHNI MODERNIZATSIYALASH
ISHLAB CHIQARISHNI YIRIKLASHTIRISH
ISHLAB CHIQARISHNING DIVERSIFIKATSIYASI
ISHLAB CHIQARISHNING IXTISOSLASHUVI
ISHLAB CHIQARISHNING POTENSIAL MIQDORI
ISHLAB CHIQARUVCHANLIK
ISHLAB CHIQARUVCHANLIK (UNUMDORLIK)
ISHLAB CHIQARUVCHI KUCHLAR
ISHLAB CHIQARUVCHI NARXI
ISHLAB CHIQARUVCHI NARXI BO YICHA YALPI QO`SHILGAN QIYMAT
ISHLAB CHIQARUVCHI ORTIQCHALIGI (YUTUG‘1)
ISHLAB CHIQARUVCHILAR NARXLARINING INDEKSI
ISHLAB CHIQJSH OMILLARI BOZORI
ISHLAR
ISHLAR (XIZMATLAR)N1EKSPORT QILISH
ISHLATILISH KOEFFITSIYENTI
ISHLAB CHIQARISH JARAYONI
ISHLAB CHIQARISH MUNOSABATLARI
ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARI
ISHLAB CHIQARUVCHI KUCHLAR
ISHONCHSIZ KREDITLAR
ISHSIZLIK
ISHSIZLIK DARAJASI
ISHSIZLIKNING TABIIY DARAJASI
ISLOHOT
ISLOM
ISTE’MOL XARAJATLARI
ISTE’MOL
ISTE’MOL BAHOLARI INDEKSI
ISTE’MOL BOZORI
ISTE’MOL BOZORIDAGI MUTANOSIBLIK
ISTE’MOL BUDJETI
ISTE’MOL DARAJASI
ISTE’MOL FUNKSIYASI
ISTE’MOL KREDITI
ISTE’MOL ME’YORI
ISTE’MOL MOLLARI VA XIZMAT
ISTE’MOL MUVOZANATI
ISTE’MOL NARXLARINDEKSI
ISTE’MOL SAVATI
ISTE’MOL SOLIG‘1
ISTE’MOL STRUKTURASI
ISTE’MOL TOVARLARI
ISTE’MOL TOVARINING XIZMAT MUDDATI
ISTE’MOLCHI
ISTE’MOLCHI JAMOA
ISTE’MOLCHI ORTIQCHALIGI (YUTUG‘1)
ISTE’MOLCHI ULUSHI
ISTE’MOLCHILAR PANELI
ISTE’MOLCHILAR TALABI
ISTE’MOLCHILAR XARID FONDLARI
ISTE’MOLCHILAR XARID QOBILIYATI
ISTE’MOLCHINING MUSTAQILLIGI
ISTE’MOL (JAMG`ARISH)GA CHEGARALANGAN MOYILLIK
ISTE’MOLGA O`RTACHA MOYILLIK
ISTE’MOL BOZORIDAGI MUTANOSIBLIK
ISTIQBOLLI MOLIYAVIY MA’LUMOTLAR
ISTIQBOLLI REJALAR
ISTIQBOLNI ANIQLASH
ISTIQBOLNI BELGILASH MALAKASI
ISTE’MOL TOVARLAR!
IXTILOF
IXTILOFLARNI BOSHQARISH
IXTILOFLARNI HAL QILISH
IXTILOFLI VAZIYAT
IXTIRO
IXTISOSLASHGAN BANKLAR
IXTISOSLASHTIRISH
IXTISOSLASHUV
IXTIYORIYISHSIZLIK
IXTIYORJY SUG`URTA
IZOHLASH (TUSHUNTIRISH)
IZOKOSTA
IZOKVANT KARTA
IZOKVANTA
JADALLASHTIRILGAN AMORTIZATSIYA
JAHON BAHOSI
JAHON BANKI
JAHON BANKINING BOSH MAQSADI
JAHON BOZORI
JAHON BOZORI KONYUNKTURASI
JAHON INFRATUZILMASI
JAHON IQTISODIYOTI NAZARIYALARI
JAHON ISHCHI KUCHI BOZORI
JAHON MOLIYAVIY INQIROZI
JAHON PULI
JAHON SAVDO TASHKILOTI
JAHON VALYUTA TIZIMI
JAHON XO`JALIGI
JAHON XO`JALIGI INTEGRATSIYASI
JAHONSHUMUL MUAMMOLAR
JAMGARIB BORILADIGAN IXTIYORIY PENSIYA BADALLARI
JAMGARIB BORILADIGAN PENSIYA TA’MINOTI
JAMGARISH
JAMG`ARISH FONDI
JAMG`ARISH FUNKSIYASI
JAMG`ARISH NORMASI
JAMG`ARISH VA KAPITAL TRANSFERTLAR TUFAYLI XUSUSIY KAPITAL SOF QIYMATINING O`ZGARISHI
JAMG`ARISHGA CHEGARALANGAN MOYILLIK
JAMG`ARMA
JAMG`ARMA BANKI
JAMG`ARMA SERTIFIKATLARI
JAMG`ARMACHI
JAMI BAND AHOLI
JAMI IJTIMOIY MAHSULOT
JAMI TAKLIF
JAMI TAKLIF EGRI CHIZIG`INING KLASSIK KESMASI
JAMI TAKLIF EGRI CHIZIG`INING ORALIQ.KESMASI
JAMI TALAB
JAMI TASHQI SAMARA
JAMIYATNING SOF YO`QOTISHLARI (MONOPOLIYALARNING IJTIMOIY BAHO SI)
JAM LAN GAN BUDJET
JAMLANMA (KONSENTRIK) DIVERSIFIKATSIYA
JAMOA
JAMOA ISTE’MOL XIZMATI
JAMOA MULKI
JAMOANING FUNKSIYALARI
JAMOATCHILIK BILAN ALOQA O`RNATISH
JARAYON
JARAYONNING О` TKAZUVCHANLIK QOBILIYATI
JARAYONNING TOR JOYI
JARIMA
JENEVA KONVENSIYASI
JIHAT
JIRANT
JIROKONTO
JISMONIY ESKIRISH
JISMONIY SHAXS
JISMONIY SHAXS LARDA N OLINADIGAN MAHALLIY SOLIQLAR
JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN SOLIQLAR
JISMONIY SHAXSLARNING DAROMADIGA SOLINADIGAN SOLIQ
JON LOU
JON SOLIG‘1
JONLANISH
JORIY (AYLANMA) AKTIVLAR
JORIY HISOB VARAQASI
JORIY KONYUNKTURA
JORIY LIKVIDLILIK
JORIY NARX
JORIY NAZORAT
JORIY OPERATSIYALAR HISOB-RAQAMI
JORIY OPERATSIYALAR HISOBI
JORIY QIYMAT
JORIY TA’MIRLASH
JORIY TRANSFERTLAR
JORIY XALQARO HAMKORLIK
JOYLASHISHNI TIZIMLI REJALASHTIRISH METODI
KABINET TADQIQOTLARI
KADASTR
KADRLAR TAYYORLASH MILLIY DASTURI
KADRLAR ZAXIRASINI REJALASHTIRISH
KADRLARGA OID YANGILIKLAR
KADRLARNI IZLASH VA TANLASH
KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH BILAN BOG`LIQ, YANGILIKLAR
KADRLARNI QISQARTIRISH VA FOYDA BERMAYDIGAN KADRLARNI TUGATISH
KADRLARNI REJALASHTIRISH
KAF
KAFOLAT
KAFOLAT BERUVCHI BANK
KAFOLAT FONDI
KALENDAR REJALASHTIRISH
KALKULATSIYA
KALKULATSIYA OBYEKTI
KALKULATSIYALASHNING BO`LIMLI USULI
KALKULATSIYALASHNING BUYURTMALI USULI
KALKULATSIYALASHNING NORMATIV USULI
KALKULYATSION SCHYOTLAR
KALKULYATSIYA OBYEKTI
KAMAYIB BORUVCHI NAFLILIK QONUNI
KAMERALISTIKA
KAMOMAD
KAPITAL
KAPITAL BOZORI
KAPITAL INVESTITSIYALAR
KAPITAL JORIY SOLIG‘1
KAPITAL QO`YILMA
KAPITAL QO`YILMA О ВYEKTL ARIDAN FOYDALANUVCHILAR
KAPITAL QURILISH
KAPITAL SIG`IMI
KAPITAL TA’MIRLASH
KAPITAL TRANSFERTLAR
KAPITAL VA KREDITLAR HARAKATI BALANSI
KAPITAL XARAJATLAR
KAPITAL XARAJATLAR DEGANDA
KAPITAL UCHUN JORIY SOLIQLAR
KAPITALIZM
KAPITALLAR VA KREDITLARNING HARAKATI BALANSI
KAPITALLASHTIRISH DARAJASI
KAPITALNING HARAKATI HISOB-VARAG`I
KAPITALNING TARKIBIY QISMI BILAN BOG`LIQ, RISKLAR
KARGO
KARLMARKS
KARTEL
KASABA UYUSHMALARI
KASABA UYUSHMASI
KASANACHI (NADOMNIK)
KASANACHILIK
KASB SOLIG`I (KASBIY SOLIQ)
KASBIY JAVOBGARLIK
KASB-TA’LIM SOHASIDAGI YANGILIKLAR
KASKO
KASSA
KASSA KITOBI
KASSA LIMITI
KASSA NAQDI
KASSANING ORDERLARI
KASSANING UMUMLASHTIRILGAN SMETASI
KATON STARSHIY
KATTA YIGIRMALIK
KECHIKTIRILGAN TALAB
KELGUSI DAVR DAROMADLARI
KELISHIB HAL QILINADIGAN IXTILOFLAR
KELISHUV
KELTIRILGAN (DISKONTLANGAN) SOF QIYMAT
KELTIRILGAN NARXLAR
KEMBRIJ MAKTABI
KENE FRANSUA
KENGASH
KEPTIV SUG`URTA KOMPANIYASI
KERI GENRI CHARLZ
KEYNS JON MEYNARD
KEYNSCHA IQTISODIY NAZARTYA
KEYNSCHILIK
K1CHIK BIZNES
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI
KIRITILADIGAN XARAJATLAR
KLEYTONNING TRESTLARGA QARSHI QONUNI
KLIRING
KLIRING BANKI
KLIRING NUQTA (MUVOZANAT NUQTASI)
KNIS KARL
KO`CHMAS MULK
KO`CHMAS MULK
KO`P KANALLI MARKETING TIZIMI
KO`P POG`ONALI (BO`G`INLI) KANAL
KO`P UKLADLI IQTISOD
KO`RGAZMA ISHLAB CHIQARISH
KO`RSATMALI TA’SIR
KOBBA-DUGLAS ISHLAB CHIQARISH FUNKSIYASI
KODLASH
KOLLEGIYA
KOLLEKTIV SHARTNOMA
KOLLIZION NORMA
KOMBINAT
KOMBINATLASHUV
KOMBINATSIYALASH
KOMBINATSIYALI SUG`URTA
KOMISSION
KOMISSION CHEGIRISH
KOMISSION OPERATSIYA
KOMISSION RAG`BATLANTIRISH
KOMISSIONER
KOMISSIYA
KOMISSIYA HAQI
KOMITENT
KOMMERSANT
KOMMIVOYAJER
KOMMUNIKATIV MALAKA
KOMMUNIKATIV SIYOSAT
KOMMUNIKATOR
KOMMUNIKATSIYA
KOMPANION
KOMPANIYA
KOMPANIYANING MOLIYAVIY HISOBOTI
KOMPENSATSIYA
KOMPENSATSIYA BITIMI
KOMPROMISS
KON UCHUN RENTA
KONDITSIYA
KONFISKATSIYA
KOMPENSATSIYA BITIMI
KOMPROMISS
KON UCHUN RENTA
KONDITSIYA
KONFISKATSIYA
KONGLOMERAT
KONGLOMERAT DrVERSIFIKATSIYA
KONGLOMERAT TARKIBI
KONKURENSIYA (RAQOBAT)
KONKURS ASOSIDA BOSHQARUVCHI
KONKURS ASOSIDAGI ISHLAB CHIQARISH
KONOSAMENT
KONSALTING
KONSEGNATSIYA
KONSENSUS
KONSENTRATSIYALI MARKETING
KONSENTRIK (MARKAZLASHTIRILGAN) DIVERSIFIKATSIYA
KONSEPSIYA
KONSERN
KONSERVATIZM
KONSESSIYA
KONSESSIYA SHARTNOMALARI
KONSIGNATOR
KONSIGNATSIYA
KONSIGNATSIYA OPERATSIYA
KONSORSIUM
KONSULLIK
KONSYUMERIZM
KONTINGENTLASHTIRILGAN SOLIQLAR
KONTINGENTLASHTIRISH
KONTOKORRENT
KONTOKORRENT KREDITI
KONTRABANDA
KONTRAGENT
KONTRAKT
KONTRAKTATSIYA
KONTRAKTIV SCHYOT
KONTRPASSIV SCHYOT
KONVERGENSIYA
KONVERGENSIYA NAZARIYASI
KONVERSIYA
KONVERTATSION JARAYON
KONVERTATSION MARKETING
KONVERTATSIYA
KONVERTIRLANGAN VALYUTA
KONVERTIRLASHTIRISH
KONVEYER
KONYUNKTURA
KOOPERATIV
KOOPERATIV MULK
KOOPERATIV O`YIN
KOOPERATSIYA
KOOPERATSIYA ALOQALARI
KOOPERATSIYA QILISH
KOOPERATSIYALASHUV
КОORDINATSIYA
KOOPERATIV
KORNER
KORPORATSIYA
KORPORATIV BOSHQARUV
KORPORATIV BOSHQARUV KODEKSI
KORPORATIV BOSHQARUV ORGANLARI
KORPORATIV BOSHQARUVDA DAVLAT ISHTIROKI BO`YICHA AMERIKA MODELI
KORPORATIV BOSHQARUVDA DAVLAT ISHTIROKI BO`YICHA I ITALIYA MODELI
KORPORATIV BOSHQARUVDA RISKNI BOSHQARISH MAQSADI
KORPORATIV BOSHQARUVNING BOSHQARUV QOIDALARIDA AD OLATLILIK TAMOYILI
KORPORATIV BOSHQARUVNING MAQSADI
KORPORATIV BOSHQARUVNING MODELLARI
KORPORATIV BOSHQARUVNING RAVSHANLIK TAMOYILI
KORPORATIV BOSHQARUVNING VAZIFALARI
KORPORATIV HUQUQ
KORPORATIV NAZORAT ORGANLARI
KORPORATIV OBLIGATSIYALAR
KORPORATIV REKLAMA
KORPORATIV VMS
KORPORATSIYA (BIRLASHMA)
KORPORATSIYA MADANIYATI
KORPORATSIYALARNING DAROMADIDAN OLINADIGAN SOLIQ
KORPORATSIYALARNING TAQSIMLANUVCHI DAROMADI
KORREKTURA
KORRELYATSION BOG`LANISH
KORRELYATSION-REGRESSION MODEL
KORRESPONDENT
KORRESPONDENTLIK BANKI
KORRELYATSION TAHLIL
KORXONA
KORXONA (FIRMA) DAROMADI
KORXONA (TASHKILOT)
KORXONA AKTIVLARI
KORXONA FAOLIYATI UZLUKSIZLIGINING EHTIMOLI
KORXONA FONDLARI
KORXONA ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARI
KORXONA MULKI
KORXONA PERSONALI
KORXONA RESURSLARI
KORXONALARGA PREFERENSIYA BERISH
KORXONALARNI TEXNIK QAYTA QUROLLANTIRISH
KORXONALARNING DAVLAT REESTRI
KORXONANING BANKDAGI HISOBIDAN KO`CHIRMA
KORXONANING BANKROTLIGI
KORXONANING HISOB SIYOSATI
KORXONANING INNOVATSION SALOHIYATI
KORXONANING OPTIMAL HAJMI
KORXONANING SOF DAROMADI
KORXONANING TASHKILIY MADANIYATI
KORXONANING TIJORAT SIRLARI
KORXONANING YALPI DAROMADI
KOTIROVKA
KOVERNOTA
KREDIT
KREDIT DISKRIMINATSIYASI
KREDIT EKSPANSIYASI
KREDIT KARTOCHKALARI
KREDIT MEXANIZMI
KREDIT OBYEKTI
KREDIT PAKETI
KREDIT PORTFELI
KREDIT PORTFELINING DIVERSIFIKATSIYASI
KREDIT POTENSIALI
KREDIT RESURSLARINING AUKSION!
KREDIT SIYOSATI
KREDIT SUBYEKTLARI
KREDIT SUMMASI
KREDIT TAMOYILLARI
KREDIT TASHKILOTLARI
KREDIT TIZIMI
KREDIT TURLARI
KREDIT VAZIFALARI
KREDITGA LAYOQATLILIK
KREDITLAR BO`YICHA EHTIMOLIY YO`QOTISHLARNI QOPLASH UCHUN ZAXIRA
KREDITLARNING FOIZ STAVKASI
KREDITLASH CHEGARASI
KREDITLASH JARAYONI
KREDITLASH OBYEKTLARI
KREDITLASH STRATEGIYASI
KREDITLASH SUBYEKTLARI
KREDITLASH TAKTIKASI
KREDITLASHTIRISH
KREDITNI QAYTA TAQSIMLASH
KREDITOR
KREDITOR QARZDORLIK
KRITIK RISK ZONASI
KRITIK YO`L
KRIZIS
KROSS KURS
KSENOFONT
KUCHLI DAVLAT
KUCHLI JAMIYAT
KUMULYATSIYA
KUNDALIK ISTE’MOL TOVARLARI
KUNDALIK TALAB
KUPON
KUPYURA
KURNO ANTUAN OGYUSTEN
KURNO MUVOZANATI
KURS
KURS BO`YICHA FARQ
KURTAJ
KUTILADIGAN QIYMAT (MATEMATIK KUTILISH)
KUTILAYOTGAN INFLYATSIYA
KUTILAYOTGAN INFLYATSIYA DARAJASI
KUTILMAGAN INFLYATSIYA
KVADRATIK O`RTACHA TAFOVUT
KVADRILLION
KVAZIKORPORATSIYA (O`TKINCHI KORPORATSIYA)
KVAZIKORPORATSIYALAR DAROMADIDAN CHEGIRMA
KVAZIOPTIMUM-PARETO
KVINTILLION
KVOTALI QAYTA SUG`URTALASH
KVOTATIV SOLIQLAR
KONSTITUTSION BURCH
KONSTITUTSION HUKUMAT
LAJ
LASH
LATIFUNDIYA
LAVOZIM
LEGAL MONOPOLIYA
LEGITIMATSIYA
LEVEJ-LIZING
LIBER FOIZNING O`RTACHA STAVKASI
LIBOR
LIFO
LIKVIDATSIYA
LIKVIDLI MABLAG`LAR
LIKVIDLI К R1SK1
LIKVIDLILIK
LIKVIDLILIK KOEFFITSIYENTI
LIKVIDLILIK TUZOG`I
LIMIT
LIMITED
LIMITLASHTIRILGAN CHEK DAFTARCHALARI
LIMITLASHTIRILMAGAN CHEK DAFTARCHALARI
LINGVISTIK TA’MINOT
LITSENZION SAVDO
LITSENZIYA
LITSENZIYA SAVDOSI -
LITSENZTYALASH
LIZING
LIZING MUNOSABATLARI
LIZING SHARTNOMASI
LIZING TO`LOVLARI
LIZING TURLARI
LIZING XIZMATI
LIZINGGA BERUVCHINING DAROMADI
LLOYD
LOFFER EGRI CHIZIG`I
LOKAL HISOBLASH TARMOGI
LOKAUT
LOKO
LOMBARD KREDITI
LORENS EGRI CHIZIGI
LORO HISOBLARI
LOYIHA
LOYIHA BOSHQARUVI
LOYIHA ISHLARI TUZILMASI
LOYIHA ISHLARINI BAJARISH BOSQICHLARI
LOYIHA SIFATI
LOZANNA MAKTABI
LUKA PACHOLI
LUKAS R.I.
LUKAS ROBERT
LOGISTIKA
MA’LUMOTLAR BAZASI
MA’MURIY BOSHQARUV USULLARI
MA’MURIY JAVOBGARLIK
MA’MURIYAT
MA’MURIY-BOSHQARUV XARAJATLARI
MA’MURIY-BUYRUQBOZLIK
MA’MURIYLASHTIRISH
MA’NAVIY EHTIYOJ
MA’NAVIY TAVAKKALCHILIK
MA’NAVTY-RUHrY HOLAT
MABLAG` (KAPITAL) SARF-XARAJATLAR HISOBI
MABLAG` (KAPITAL) XARAJATLARI HISOBI
MAGAZIN
MAGISTRATURA
MAHALLIY BUDJET
MAHALLIY DAVLAT MUASSASALARI
MAHALLIY O`Z-O`ZINI BOSHQARISHNI MUSTAHKAMLASH
MAHALLIY SOLIQLAR VA YIG`IMLAR
MAHALLIYLASHTIRISH
MAHSULOT
MAHSULOT (ISH, XIZMAT) ISHLAB CHIQARISH TANNARXI
MAHSULOT (TEXNOLOGIYA)NING HAYOTIY SIKLI
MAHSULOT ATTESTATSIYASI
MAHSULOT BIRLIGIDAN OLINGAN FOYDA
MAHSULOT DIFFERENSIATSIYASI
MAHSULOT ISHLAB CHIQARISH VA SOTISH XARAJATLARI
MAHSULOT PARTIYASI ISHLAB CHIQARISH VAQTI
MAHSULOT RENTABELLIG
MAHSULOT SERTIFIKATI
MAHSULOT SIFATI
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH TIZIMI
MAHSULOT SOLIG`I -
MAHSULOT TANNARXI
MAHSULOT TANNARXI TARKIBIGA KIRITILADIGAN MAHSULOTNI ISHLAB CHIQARISH VA SOTISH XARAJATLARI
MAHSULOT UCHUN BOSHQA SUBSIDIYALAR
MAHSULOT UCHUN SUBSIDIYA
MAHSULOT-JARAYON MATRITSASI
MAHSULOTLARGA SOLIQLAR
MAHSULOTNI ISHLAB CHIQARISHDAGI VAQT
MAHSULOTNI SOTISHDAN OLINGAN YALPI FOYDA
MAHSULOTNING BOJ QIYMATI
MAHSULOTNING HAYOTIY DAVRI
MAHSULOTNING MARJINALLIGI
MAHSULOTNING MATERIAL SIG`IMI
MAHSULOTNING MEHNAT SIG`IMI
MAHSULOTNING MUVOZANAT MIQDORI
MAHSULOTNING TEXNIK DARAJASI
MAHSULOTNING UMUMIY HAJMI
MAHSULOTNING YASHASH DAVRI
MAJBURIY SUG`URTA
MAJBURIY TO`LOV
MAJBURIY ZAXIRA (REZERV)LAR
MAJBURIY ZAXIRALAR SIYOSATI
MAJBURIYAT
MAK-KULLOX JON RAMSEY
MAKLER
MAKROIQTISODIY KO`RSATKICHLAR
MAKROIQTISODIY MUVOZANAT
MAKROIQTISODIY MUVOZANATNING KEYNSCHA MODELI
MAKROIQTISODIY TAHLIL
MAKROIQTISODIYOT
MAKRO-MARKETING
MAKROMOLIYA
MAKROMUHIT
MAKRO-TALAB
MAKSIMAL NARX
MALAKA
MALAKA AMALIYOTI
MALAKA TALABLARI
MALTUS TOMAS ROBERT
MAMLAKAT IQTISODIYOTINING RAQOBATBARDOSHLILIGI
MAMLAKAT TASHQI IQTISODIY ALOQALARINING RIVOJLANISHI
MAMLAKAT TO‘LOV BALANSI
MAMLAKATNING EKSPORT SALOHIYATI
MAMLAKATNING OLTIN XAZINASI
MANSIPATSIYA
MANUFAKTURA
MAQSAD
MAQSADLAR DILEMMASI
MAQSADLI AJRATMALAR
MAQSADLI BOZOR
MAQSADLI BUDJETDAN TASHQARI (NOBUDJET) FONDLAR
MAQSADLI FONDLAR
MAQSADLI SOLIQ IMTIYOZLARI
MAQSADLI XORIJIY KREDIT
MARJA
MARJINAL DAROMAD
MARJINAL DAROMAD USULI
MARJINAL XARAJATLAR VA DAROMADLAR
MARJINALIZM
MARKA
MARKAZIY (EMISSION) BANK
MARKAZIY DAVLAT MUASSASALARI
MARKETING MAJMUASI
MARKETING MODELLARI
MARKETING NAZORATI
MARKETINGNING O`ZARO ALOQALARI
MARKETING OPERATSIYALARI TADQIQOTI
MARKETING PRINSIPLARI (TAMOYILLARI)
MARKETING QARORI
MARKETING QARORI QABUL QILISHNING SAMARADORLIGI
MARKETING REJASI
MARKETING SALOHIYATI
MARKETING STRATEGIYASI
MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH
MARKETING TADQIQOTI
MARKETING TADQIQOTI DIZAYNI
MARKETING TAD QIQOTL ARI
MARKETING TAFTISHI
MARKETING TAKTIKASI
MARKETING TIZIMI
MARKETING TIZIMINI AXBOROT BILAN TA’MINLASH
MARKETING TIZIMINING SAMARADORLIGI
MARKETING XARAJATLARI
MARKETIN GDA TARMOQ, YONDASHUVI
MARKETINGNI BOSHQARISH
MARKETINGNI REJALASHTIRISH
MARKETIN GNIN G TASHKILIY TUZILMALARI
MARKET-MEYKER
MARKS KARL GENRIX
MARSHAL ALFRED
MARSHALL XOCHI
MARTABA
MAS’ULIYAT
MAS’ULIYAT MARKAZI
MASSHTAB SAMARASI
MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
MATERIALLAR
MATERIALLARDAN FOYDALANISH KOEFFITSIYENTI
MATERIALLARNI BAHOLASH USULLARI
MATRITSALI LOYIHA
MATRITSALI TARKIB
MAVJUD DAROMAD
MAVJUD MAHSULOT
MAVSUMIY NARX
MAVSUMIY TALAB
MAVSUMIY TEBRANISH
MAXFIY KELISHUV
MAXSUS AUDITORLIK TOPSHIRIG`I
MAXSUS BOJXONA BOJLARI
MAXSUS IMTIYOZLI KREDITLASH JAMG`ARMASI
MAXSUS IQTISODIY ZONA
MAXSUS LOYIHA
MAXSUS TALABLI TOVARLAR
MAXSUS ZAXIRALAR
ME’YORIY MAHSULOT
ME’YORIY NAFLILIK
ME’YORIY NAFLILIKNING PASAYIB BORISH QONUNI
ME’YORIY TASHQI NAFLIK
ME’YORIY UNUMDОRLIKNING KAMAYISHI QONUNI
ME’YORIY XARAJATLAR
ME’YORIY-TEXNIK SEKTOR
ME’YORLASHTIRILGAN TO `G `RI MEHNAT XARAJATLARI
ME’YORLASHTIRILGAN UMUMIY MEHNAT SARFLARI
ME’YORLASHTIRISH
MEDIANA
MEHNAT
MEHNAT BALANSI
MEHNAT BIRJASI
MEHNAT BIRLIGINING BOZOR BAHOSI
MEHNAT BOZOR1DA MONOPSONIYA
MEHNAT BUYUMI
MEHNAT BUYUMLARI (PREDMETLARI)
MEHNAT FAOLIYATI
MEHNAT HAQI
MEHNAT HAQI XARAJATLARI
MEHNAT IQTISODIYOTI VA SOTSIOLOGIYASI
MEHNAT JAMOASI
MEHNAT JARAYONIDA KADRLARGA OID YANGILIKLAR
MEHNAT KO`NIKMASI
MEHNAT KOOPERATSIYASI
MEHNAT MAZMUNI
MEHNAT REDUKSIYASI
MEHNAT RESURSLARI
MEHNAT RESURSLARI BALANSI
MEHNAT SHARTNOMASI
MEHNAT TAQSIMOTI
MEHNAT UNUMDORLIGI
MEHNAT UNUMD ORLIGINI OSHIRISH ZAXIRALARI (REZERVLARI)
MEHNAT VOSITALARI
MEHNAT O`LCHOVI
MEHNATDAN QONIQISH HOSIL QILISH
MEHNATGA HAQ, TO`LASH TIZIMI
MEHNATGA HAQ TO‘LASHNING ISHBAY PROGRESSIV TIZIMI
MEHNATGA HAQ, TO`LASHNING ODDIY CHEGARALANMAGAN TIZIMI
MEHNATGA ISHBAY HAQ, TO`LASH
MEHNATGA MOSLASHISH (KO`NIKISH)
MEHNATGA MUNOSABAT
MEHNATNING CHEKLI MAHSULOTI
MEHNATNI ILMIY TASHKIL ETISH
MEHNATNI NORMALASH
MEHNATNI VAZIFAVIY TAQSIMLASH
MELIORATSTYA
MEMORIAL-ORDER
MENA
MENEJER
MENEJERLIK
MENEJERNING O`ZINI O `ZI NAZORAT QILISHI
MENEJMENT
MENEJMENTNING SAMARADORLIGI
MENEJMENTNING TASHKILIY TARKIBI
MENGER KARL
MENTALITET
MERKANTILIZM
MEROS
MEROSXO`RLAR
METOD
METODIKA
METODOLOGIYA
MEZON
MHT HISOBOT TIZIMI
MHT TA’RIFIGA ASOSAN JAMGARISH
MHTDA JORIY TRANSFERTLAR
MHTDA MEHNAT HAQI
MIJOZ
MIJOZ MUHITIDA XIZMAT KO`RSATISH
MIJOZLAR BILAN ALOQANING В ALAND VA PAST DARAJALARI
MIKROFIRMA
MIKROIQTISODIYOT
MIKROKREDIT
MIKROMARKETING
MIKROMUHIT
MIKROTALAB
MILL JEYMS
MILLION
MILLIARD
MILLIY BANKLAR
MILLIY BOYLIK
MILLIY BOZOR
MILLIY DAROMAD
MILLIY HISOBCHILAR
MILLIY HISOBLAR TIZIMI (MHT)
MILLIY IQTISODIYOT
MILLIY VALYUTA
MILLIY VALYUTA TIZIMI
MILLIY VALYUTANING PARITETI
MILLIY VALYUTANING QADRSIZLANISHI
MILLIY VALYUTANING QIMMATLASHISHI
MILLIY XO`JALIKKA (IQTISODIYOTGA) QILINADIGAN XARAJATLAR
MILLIY XUSUSIY NOMOLIYAVIY KORPORATSIYALAR
MILLIYLASHTIRISH
MINIMAL NARX
MO`LJALLANGAN BOZOR
MO`TADIL (OPTIMAL) TALAB
MODA
MODDIY AYLANMA VOSITALAR ZAXIRASI
MODDIY EHTIYOJ
MODDIY INVESTITSIYALAR
MODDIY XARAJATLAR
MODDIY YORDAM
MODEL
MODELLAR BANKI
MODELNING ADEKVATLIGI
MODERNIZATSIYA
MODIFIKATSIYA QILINGAN TOVAR
MOLIYA
MOLIYA AKTIVLARI VA PASSIVLARI
MOLIYA BIRJASI
MOLIYA BOZORI
MOLIYA HISOBI
MOLIYA KAPITALI
MOLIYA KORP О RATSIYALARI SEKTORI
MOLIYA MEXANIZMI
MOLIYA OLIGARXIYASI
MOLIYA SIYOSATI
MOLIYA SIYOSATINING ASOSIY YONALISHLARI
MOLIYA SIYOSATINING MUHIM VAZIFASI
MOLIYA STRATEGIYASI PRINSIPLARI
MOLIYA TIZIMI
MOLIYA YILI
MOLIYA-BANK TIZIMI
MOLIYALASHTIRISH
MOLIYANI BOSHQARISH
MOLIYA FUNKSIYALARI
MOLIYANING XALQARO ALOQALARGA TA’SIR ETUVCHI YO`NALISHI
MOLIYASHTIRISH LIMITI
MOLIYAVIY “KO`PIKLAR”
MOLIYAVIY AKTIVLAR
MOLIYAVIY APPARAT
MOLIYAVIY BOZOR
MOLIYAVIY BUDJET
MOLIYAVIY DASTAKLAR VA RAG`BATLANTIRISH VOSITALARI
MOLIYAVIY DERIVATLAR
MOLIYAVIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLAR
MOLIYAVIY HISOBOT
MOLIYAVIY HISOBOTNI TAYYORLASH
MOLIYAVIY INSTITUTLAR
MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR
MOLIYAVIY JIHATDAN TARTIBGA SOLISH
MOLIYAVIY KORXONALAR
MOLIYAVIY LIZING
MOLIYAVIY MAJBURIYAT
MOLIYAVIY MANBALAR
MOLIYAVIY MEXANIZM
MOLIYAVIY MUNOSABATLAR
MOLIYAVIY MENEJMENT
MOLIYAVIY MENEJMENTDA ARBITRAJ
MOLIYAVIY NATIJA
MOLIYAVIY NAZORAT
MOLIYAVIY NAZORAT OBYEKTLARI
MOLIYAVIY NAZORAT TIZIMI
MOLIYAVIY NAZORATNING SUBYEKTLARI
MOLIYAVIY REJALASHTIRISH
MOLIYAVIY RESURSLAR
MOLIYAVIY SOG`LOMLASHTIRISH
MOLIYAVIY STRATEGIYA
MOLIYAVIY TAKTIKA
MOLIYAVIY TRANZAKSIYA
MOLIYAVIY VEKSEL
MOLIYAVIY VOSITACHILAR
MOLIYAVIY YOKI PUL BOZORI
MOL-MULK
MOL-MULK SOLIG`I TO`LOVCHILAR
MONETAR QOIDA
MONETAR SIYOSAT
MONETARIZM
MONITORING
MONOPOLIYANING O`LIK YUKI YOKI JAMIYATNING SOF YO`QOTISHI
MONOPOLISTIK RAQOBAT
MONOPOLIYA
MONOPOLIYADAN CHIQARISH
MONOPSONIYA
MOSLASHTIRILGAN TOVAR
MOTIV
MOTIVATSIYA
MOTIVLASHTIRISH
MUALLIFLIK HUQUQI
MUAMMOLI O`QITISH
MUAMMOLI SSUDALAR
MUDDATI O`TGAN KREDITLAR
MUDDATI UZAYTIRILGAN KREDIT
MUDDATLI KREDIT
MUHOFAZA MUDDATINI UZAYTIRISH
MUHTOJLIK
MUJASSAMLASHTIRILGAN MARKETING STRATEGIYASI
MUKAMMAL (SOF) RAQOBAT
MUKAMMAL BO`LMAGAN RAQOBAT
MUKOFOT
MULK
MULK DAROMADI
MULK OBYEKTI
MULK SOLIG`I
MULK SOLIG`I (MULKIY SOLIQ)
MULK SUBYEKTI
MULK UCHUN DAROMAD
MULKCHILIK
MULKCHILIK SHAKLLARI
MULKIY HUQUQLAR
MULKIY SOLIQQA TORTISH
MULKIY SUG`URTA
MULTIKOLLINEARLIK
MULTIPLIKATOR
MULTIPLIKATOR SAMARASI
MUNOSABATLARNING FONDLILIK XUSUSIYATI
MUNOSABATLARNING PULLI XUSUSIYATI
MUNOSABATLARNING TAQSIMLASH XUSUSIYATI
MUNTAZAM RAHBARLAR
MUOMALA XARAJATLARI
MUQOBIL SAVDO
MUQOBIL STANDARTLAR
MUQOBILLASHTIRISH (OPTIMALLASHTIRISH)
MUROJAAT TARQATISH
MUSTAQIL FAOLIYAT КО ‘ RSATADIGAN AUDITOR
MUTANOSIB XARAJATLAR
MUTAXASSISLAR
MUTLAQ, HUQUQ
MUVAQQAT NARX
MUVOZANAT NARX
MUZOKARALAR
MARKAZLASHGAN BUXGALTERIYA
MARKAZLASHGAN MOLIYAVIY RESURSLAR
MARKAZLASHISH
MARKETING
MARKETING AXBOROT TIZIMI
MARKETING BUDJETI
MARKETING CHORA-TADBIRLARINING IQTISODIY SAMARA DORLIGI
MARKETING FAOLIYATI
MARKETING FAOLIYATINING IQTISODIY SAMARADORLIGI
MARKETING INNOYATSIYASI
MARKETING JARAYONI
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI TIZIMI
MARKETING KONSEPSIYASI
NAFAQA
NAFLIK
NAFLIK FUNKSIYASI
NAFLILIK
NAQD PULSIZ HISOB-KITOBLAR
NAQD PULSIZ OBOROT
NAQD TO`LOVLAR
NARX
NARX BELGILASHDA PESHQADAMLIK
NARX BILAN RAQOBATLASHUV
NARX CHEGIRIMI (TASHLAMASI)
NARX CHIZIG‘1
NARX DIAPAZONI
NARX DISKRIMINATSIYASI
NARX HOSIL BO`LISH USULLARI
NARX KAFOLATI
NARX MEXANIZMI
NARX OMILLARI
NARX RAQOBATI
NARX SIYOSATI
NARX USTAMASI
NARX YORDAMIDA RAQOBATLASHUV
NARX-FRANKO
NARXLAR (NARXLI) RAQOBATI
NARXLAR INDEKSI
NARXLARJANGI
NARXLAR KORREKTIROVKASI
NARX-NAVO
NARXNI O`ZGARTIRMAY RAQOBATLASHUV
NARXNI O`ZGARTIRMAY RAQOBATLASHUV
NARXNING QAYD QILINISHI
NARXSIZ RAQOBAT
NARXSIZ RAQOBATLASHUV
NATURA O`LCHOVI
NATURA SHAKLIDAGI ASOSIY TRANSFERT
NATURA SHAKLIDAGI BOSHQA IJTIMOIY TA’MINOT NAFAQALARI
NATURA SHAKLIDAGI IJTIMOIY TRANSFERT
NATURA SHAKLIDAGI IJTIMOIY TRANSFERTDAN TASHQARI IJTIMOIY NAFAQALAR
NATURA SHAKLIDAGI IJTIMOIY TRANSFERTLAR
NATURA SHAKLIDAGI IJTIMOIY YORDAM NAFAQASI
NATURA SHAKLIDAGI TRANSFERT
NATURAL DAROMAD
NATURAL О `LCHOVLAR
NATURAL XO`JALIK
NAVOIY ERKIN INDUSTRIAL IQTISODIY ZONASI
NAZARIYA
NAZORAT
NAZORAT PAKETI
NAZORAT TAQQOSLASHLAR (BENCHMARKING)
NAZORAT-HISOB NUQTASI
NAZORATNING MAQSADI
NEGOTSIANT
NEOLIBERALIZM
NETTO
NETTING
NETTO-STAVKA
NISBIY AFZALLIK
NISBIY AFZALLIK PRINSIPI
NISBIY USTUNLIK
NIZO
NIZOLARNI BARTARAF ETISHGA YO`NALTIRILGAN STRATEGIYA
NIZOLI HOLATNING TAHLILI
NIZOM (USTAV)
NIZONING RIVOJLANISH JARAYONI
NOANIQLIK
NOBOZOR ISHLAB CHIQARISH
NODAVLAT MOLIYAVIY NAZORATI
NODAVLAT MOLIYAVIY NAZORATINING MAQSADI
NODISKRETSION FISKAL SIYOSAT
NOEMISSIYAVIY QIMMATLI QOG`OZLAR
NOISHLAB CHIQARISH ASOSIY VOSITALARI
NOISHLAB CHIQARISH AKTIVLARI (ISHLAB CHI QARILMAG AN AKTIVLAR)
NOKAPITALISTIK (KAPITALIZMNI CHETLAB) RIVOJLANISH KONSEPSIYASI
NOKOOPERATIV О‘YIN
NOL SO`M YUTUQQA EGA BO`LGAN O`YIN
NOL-GIPOTEZA
NOLLIK FOYDA
NOMA’QUL TALAB
NOMENKLATURA
NOMINAL
NOMINAL DAROMAD
NOMINAL FOIZ STAVKASI
NOMINAL ISH HAQI
NOMINAL ISH HAQI
NOMINAL YAIM
NOMODDIY AKTIVLAR
NOMODDIY AKTIVLAR
NOMOLIYAVIY KORPORATSIYA
NOMOLIYAVIY KORPORATSIYALAR SEKTORI
NONILLION
NORASMIY JAMOA
NOREZIDENTLAR
NORMAL BUXGALTERIYA FOYDASI
NORMAL TOVARLAR
NORMATIV
NORMATIV (ME’YORIY) IQTISODIY NAZARTYA
NOSTRO HISOBVARAG‘1
NOTA
NOTARIF TO`SIQLAR
NOTIFIKATSIYA
NOTIJORAT TASHKILOTLAR (NTT)
NOTIJORAT TASHKILOTLARNING PIROVARD ISTE’MOL XARAJATLARI
NOTIJORAT YURIDIK SHAXS
NOU-XAU (ISHLAB CHIQARISH SIRI)
NOVERBAL AXBOROTLAR
NUSXADA TIKLASH (IMITATSIYA)
NODAVLAT VA JAMOAT TASHKILOTLARI
NOMINAL DAROMAD
OBLIGATORLI QAYTA SUG`URTALASH
OBLIGATSIYA
OBLIGATSIYASIZ QARZ (ZAYOM)
OBOROT SOLIG`I
OBRO`
OBRO`LI NARX
OB’YEKTTV (MATEMATIK) EHTIMOL
OCHIQ, AKSIYADORLAR JAMIYATI
OCHIQAUKSION
ОCHIQBOZOR
OCHIQ BOZORDAGI OPERATSIYALAR
OCHIQ IQTISODIYOT
OCHIQ, SCHYOTLAR BO`YICHA BERILADIGAN KREDIT
OCHIQ SHARTNOMAVIY NARXLAR
OCHIQ TIPDAGI AKSIONERLIK JAMIYATI
OCHIQ. TURDAGI HISSADORLIK JAMIYATI
ODDIY AKSIYA
ODDIY BUXGALTERIYA PROVODKASI
ODDIY ISHBAY
ODDIY MONOPOLIYA
ODDIY VAQTBAY
OFERDRAF
OFERTA
OFFSHOR HUDUD
OFFSHOR SUG`URTA KOMPANIYASI
OFIS
OILA BUDJETI
OILA EHTIYOJI
OILAVTY BIZNES
OKLAD
OKTILLION
O`LCHOV BIRLIGI
OLDINDAN AYTISH (BASHORAT, ISTIQBOLNI KO`RA BILISH)
OLIGARXIYA
OLIGOPOLIYA
OLIY KATEGORIYALI TOVAR
OLIY MA’LUMOT DARAJASI
OLIY MA’LUMOT HAQIDA DAVLAT HUJJATI (DIPLOM)
OLIY TA’LIM
OLIY TA’LIM MUASSASASI AKKREDITATSIYASI
OLIY TA’LIM MUASSASASI ATTESTATSIYASI
OLIY TA’LIM YO`NALISHLARI VA MUTAXASSISLIKLARI KLASSIFIKATORI
OLIY TA’LIMNING DAVLAT TA’LIM STANDARTI
OLTIN ANDOZA
OLTIN ANDOZA VALYUTA TIZIMI
OLTIN BILAN TA’MINLASH
OLTIN ZAXIRA
ОLTIN-VALYUTA ZAXIRALARI
OMMAVIY MARKETING
OMMAVIY MULK
OMONAT SERTIFIKATLARI
OPEK
OPERATIV BOSHQARISH
OPERATIV HISOB
OPERATIV IJARA
OPERATIV LIZING
OPERATIV MOLIYA STRATEGIYASI
OPERATSION MENEJMENT
OPERATSION STRATEGIYA
OPERATSION VAQT
OPERATSIYA KUNI
OPERATSIYA KUNIDA DAROMADLARNI HISOBGA OLISH
OPSION
OQIMLAR
ORALIQ, ISTE’MOL
ORALIQ. MAHSULOT
ORTIQCHA TALAB
ORTIQCHA ZAXIRALAR
OSHKORALIK PRINSIPI
OSIYO TARAQQIYOT BANKI
OSSILLYATORLAR
OSSILLYATORLARNING O`ZIGA XOS XUSUSIYATI
OUEN ROBERT
OUKEN QONUNI
OVERDRAFT
OVERNAYT OPERATSIYASI
OXIRGI ISTE’MOL UCHUN QILINGAN XARAJATLAR
OZIQ.-OVQAT XAVFSIZLIGI
PABLISITI
PAKETDAGI LIZING
PARAFIRLASH
PARETO OPTIMUM (PARETO SAMARADORLIK)
PARIJ KLUBI
PARITET
PARLAMENT
PASSIV
PASSIV KAPITAL
PASSIV SAVDO BALANSI
PASSIV SCHYOTLAR
PASSIV TO`LOVLAR BALANSI
PASSIVLAR
PAST KATEG О RTYALI TOVARLAR
PAST TALAB
PATENT
PAY
PAY FONDI
PAYCHILIK MUNOSABATLARI
PENSIYA
PENSIYA FONDI
PENYA
PERIKL
PETTI UILYAM
PETTI VILYAM
PIROVARD ISTE’MOL UCHUN UY XO`JALIK XARAJATLARI
PIROVARD ISTE’MOLGA UMUMDAVLAT BOSHQARUVI XARAJATLARI
PIROVARD MAHSULOT
PLATON (AFLOTUN)
PLYURALIZM
PODANI TAKROR ISHLAB CHIQARISH
POLIS
PORTFEL
PORTFEL INVESTITSIYALAR
PORTFELNI BOSHQARISH
POSHLINA
POSHLINALAR (BOJ, BOJ PULI)
POTENSIAL BOZOR
POTENSIAL YAIM
POZITIV IQTISODIYOT NAZARIYASI
PRAYS-TEYKER
PREDMET PRINSIPI BO`YICHA USKUNA JOYLASHISHI
PREFERENSIAL TARTIB
PREFERENSIYA
PRESS-RELIZ
PRESTIJ
PREZENTATSIYA
PRINSIPLAR
PRTVATIZATSIYA
PROFESSIONAL
PROGNOZLASH
PROGRAMMALASH
PROGRESSIV SOLIQ
PROGRESSIV SOLIQQA TORTISH
PROGRESSIV XARAJATLAR
PROLONGATSIYA
PROMESSA
PROPORSIONAL QAYTA SUG`URTALASH
PROPORSIONAL SOLIQ
PROTEKSIONIZM SIYOSATI
PROTSEDURALAR
PROTEKSIONIZM
PRUDON PER JOZEF
PUASHAL SOLIQ
PUDRAT
PUDRATCHILAR-
PUL
PUL AGREGATLARI
PUL AKTTVLARI
PUL AYLANISH TEZLIGI
PUL BAZASI
PUL BOZORI
PUL BOZORI
PUL BOZORI DASTAKLARI
PUL EMISSIYASI
PUL ISLOHOTI
PUL MABLAG`LARINING TUSHUMI VA CHIQIMI REJASI
PUL MASSASI
PUL MIQDORI
PUL MUOMALASI
PUL MUOMALASINING BARQARORLIGI
PUL QADRI
PUL QIYMATI
PUL SHAKLIDAGI ASOSIY TRANSFERT
PUL SHAKLIDAGI IJTIMOIY YORDAM NAFAQASI
PUL TAKLIFI (MUOMILADAGI PUL MIQDORI)
PUL TIZIMI
PULGA BO`LGAN TALAB -
PULGA UMUMIY TALAB -
PUL-KREDIT SIYOSATI
PULLI KAPITAL DARO MAD LARI DAN OLINADIGAN SOLIQ.
PULNING AYLANISH TEZLIGI
PULNING XARID QOBILIYATI
PULNING MIQDORIY NAZARIYASI
PULNING MUOMALA TEZLIGI
PULNING QADRSIZLANISHI
PULNING VAZIFALARI
PUNKT
QADRIYATLAR
QAROR QABUL QILISH
QARSHI HARAKATLANUVCHI MARKETING
QARZDORLIK
QARZGA OLINGAN VAJALB QILINGAN MABLAG‘LAR
QARZ KREDIT KAPITALI
QARZLI MOLIYALASHTIRISH
QAT’IY (ABSOLYUT) STAVKA
QAT’IY VA YAKUNIY SHARTNOMAVIY NARX
QATTIQ. MAJBURIYLIK, IMPERATIVLIK
QATTIQ, NAZORAT YO`LI
QAYD ETILGAN VALYUTA KURSI
QAYD NOMA
QAYISHQOQ. BUDJET
QAYTA ISHLASH SANOATI
QAYTA ISHLASHGA BERILGAN XOMASHYO VA MATERIALLAR
QAYTA MOLIYALASHTIRISH SIYOSATI
QAYTA SUG`URTALASH
QAYTA SUG`URTALOVCHI
QAYTA SUG`URTALOVCHI BROKER
QAYTA TAYINL AN GAN AUDITORLIK TASHKILOTI
QAYTA TIKLANADI GAN ZAXIRALAR
QAYTA TIKLASH -
QAYTARILADIGAN CHIQINDILAR
QAYTARILMAYDIGAN SARFLAR
QAYTARILMAYDIGAN XARAJATLAR
QIMMAT PULLAR SIYOSATI
QIMMATBAHO (QIMMATLI) QOG`OZLAR
QIMMATBAHO TOVARLAR
QIMMATLI QO`G`OZLARNING IKKILAMCHI BOZORI
QIMMATLI QOG`OZLAR BOZORI
QIMMATLI QOG`OZLAR BOZORI ISHTIROKCHILARI
QIMMATLI QOG`OZLAR BOZORI PROFESSIONAL ISHTIROKCHISINING MIJOZI (MIJOZ)
QIMMATLI QOG`OZLAR BOZORIDA PROFESSIONAL FAOLIYAT
QIMMATLI QOG`OZLAR BOZORINING PROFESSIONAL ISHTIROKCHISI
QIMMATLI QOG`OZLAR DAVLAT OBLIGATSIYALARI
QIMMATLI QOG`OZLAR EGALARINING REESTRI
QIMMATLI QOG`OZLAR EGASI
QIMMATLI QOG`OZLAR EMISSIYASI
QIMMATLI QOG`OZLAR HOSILALARI
QIMMATLI QOG`OZLAR KOMISSIYASI
QIMMATLI QOG`OZLAR MARKAZIY DEPOZITARIYSI
QIMMATLI QOG`OZLARGA DOIR BITIMLAR
QIMMATLI QOG`OZLARGA DOIR FYUCHERS
QIMMATLI QOG`OZLARNI CHIQARISH
QIMMATLI QOG`OZLARNI JOYLASHTIRISH
QIMMATLI QOG`OZLARNI KELTIRIB CHIQARUVCHILAR
QIMMATLI QOG`OZLARNI NOMINAL SAQLOVCHI
QIMMATLI QOG`OZLARNING EMISSIYA RISOLASI
QIMMATLI QOG`OZLARNING HOSILALARI
QIMMATLI QOG`OZLARNING MUOMALASI
QISHLOQ. IJTIMOIY INFRATUZILMASI
QISHLOQ. QURILISH BANK AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI
QISHLOQ. QURILISH INVEST - IXTISOSLASHTIRILGAN SHO BA INJINIRINGKOMPANIYASI
QISHLOQ, XO`JALIGI ISHLAB CHIQARISH TARMOQLARI
QISHLOQ, XO`JALIK KOOPERATIVI (SHIRKAT XO`JALIGI)
QISHLOQ, XO`JALIK TOVAR ISHLAB CHIQARUVCHILARNING YAGONA YER SOLIG`I -
QISMAN KONVERTIRLANGAN VALYUTA
QISMAN TA’MINLANGAN KREDITLAR
QISQA MUDDATGA XIZMAT QILADIGAN TOVARLAR
QISQA MUDDATLI IJARA
QISQA MUDDATLI KREDITLAR
QISQA MUDDATLI LIKVIDLILIK
QIYMAT
QIYMAT QO`SHADIGAN XIZMATLAR
QIYMATNI LOYIHALASHTIRISH
QIYMAT QONUNI
QIZIQISH
QO `L OSTIDAGILARGA E’TIBOR
QO`SHILGAN QIYMAT
QO`SHILGAN QIYMAT SOLIG`I
QO`SHILGAN QIYMAT SOLIG`I (QQS) USTIGA QO`SHILADIGAN SOLIQ
QO`SHILGAN QIYMAT SOLIG`IDAN IMTIYOZLAR
QO`SHIMCHA MAHSULOT
QO`SHIMCHA MAS’ULIYATI В О`LG AN UYUSHMA
QO`SHIMCHA QIYMAT SHAKLLANISH VAQTI
QO`SHIMCHA XARAJAT
QO`SHMA KAPITAL
QO`SHMA KORXONALAR
QOBILIYAT
QOLDIQ, (BALANS) QIYMAT
QONDIRILGAN EHTIYOJ
QONDIRILGAN TALAB
QONDIRILMAGAN TALAB
QONUN
QPNUNIYATLAR
QOPLASHNING ICHKI KOEFFITSIYENTI
QOPLASHNING ICHKI KOEFFITSIYENTI
QORAQALPOG`ISTON RESPUBLIKASINING BUDJETI
QQS TO`LOVCHILARI
QUVVATLANGAN TOVAR
QUWATLANTIRUVCHI MARKETING
QAT’IY VA YAKUNIY SHARTNOMAVTY NARX
QONUN USTUVORLIGI
QONUNCHILIK
QONUNCHILIK PALATASI
RAG`BATLANTIRISH
RAG`BATLANTIRUVCHI MARKETING
RAHBARLAR
RAHBARNING O`ZINI O `ZI BOSHQARISHI
RAMBURSLI KREDIT
RAQOBAT
RAQOBAT KO`RINISHLARI
RAQOBAT MUHITI
RAQOBAT USTUNLIGI
RAQOBATBARDOSHLIK
RAQOBATCHILIK MUHITI DIAGNOSTIKASI
RAQOBATGA QARSHI AMALIYOT
RASMIY ZAXIRALAR
RATSIONAL EHTIYOJ
RATSIONAL KUTISH NAZARIYASI
RATSIONALLASHTIRISH
REAL AKTIV BOZORI
REAL ALMASHINUV KURSI
REAL ALMASHINUV KURSI
REAL DAROMAD
REAL FOIZ STAVKASI
REAL INVESTITSIYA
REAL INVESTITSIYALAR (KAPITAL QO`YILMALAR)
REAL ISH HAQI
REAL SOLIQ
REALYAIM
REALIZATSIYA
REALIZATSIYA QILISH
REEKSPORT
REFAKSIYA
REGIONAL (HUDUDIY) DAVLAT MUASSASALARI
REGIONAL BOZOR
REGIONAL MARKETING
REGLAMENT
REGRESS
REGRESSION TAHLIL
REGRESSIV SOLIQ.
REGRESSIV SOLIQQA TORTISH
REIMPORT
REINJINIRING
REINVESTITSIYA
REJALASHTIRISH
REJALASHTIRISHGA STRATEGIK YONDASHISH
REJALI INVESTITSIYALAR
REJA-NARYAD
REKLAMA
REKLAMA AUDITORIYASI
REKLAMA MATNI
REKLAMA PIRAMIDASI
REKLAMA SAMARADORLIGI
REKLAMA VA SAVDONI RAG`BATLANTIRISH
REKLAMATSIYA
REKONSTRUKTSIYA (QAYTA QURISH)
REKREATSIYA ZONALAR
REKVIZIT
RELEVANT XARAJATLAR
REMARKETING
REMISSIYA
REMOLIYALASHTIRISH SIYOSATI
RENDIT
RENTA
RENTA DAROMADLARI
RENTABELLIK
RENTING
REPORT
RESPUBLIKA BUDJETI -
RESPUBLIKA BUDJETI DEFITSITINI MOLIYALASHTIRISH
RESPUBLIKA BUDJETINING DAROMADLARI
RESPUBLIKA BUDJETINING XARAJATLARI
RESTRIKATSIYA
RESTRUKTURIZATSIYALASH
RESURS
RESURS TO`LOVLARI VA MOL-MULK SOLIG`I
RESURSLAR
RESURSLAR BOZORI
RESURSLARGA CHEKLI XARAJAT
RESURSNING CHEKLI DAROMADLILIGI YOKI RESURSNING PULDA IFODALANGAN CHEKLI MAHSULOTI
RETROTSEDENT
RETROTSESSIONARTY
RETROTSESSIYA
REVALVATSIYA
REYTING
REZERV VALYUTA
REZERV VALYUTASI
REZIDENTLAR
RIKARDO DAVID
RISK
RISK MENEJMENTI
RISKLARNI JOYLASHTIRISH
RISKLARNI TANLASH
RISKLIHOLATLAR
RISKNI BAHOLASH
RITM BERISH
RIVOJLANISH BANK
RIVOJLANISHNING EKSTENSIV YO`LI
RTVOJLANTIRUVCHI MARKETING
RODBERTUS KARL IOGANN
ROSHER VILGELM GEORG
ROYALTI
SABAB
SALBIY AUDITORLIK XULOSASI
SALBIY SOLISHTIRMA DALOLATNOMA
SALBIY TALAB
SALDO
SAMARADORLIK
SAMARADORLIK ASOSIY KO`RSATKICHLARI
SAMARALI IQTISODIY SIYOSAT
SAMARALI XARAJATLAR
SAMUELSON POL
SANATSIYA
SANIRLASH
SANKSIYA
SANOAT NAMUNALARI
SANOAT SIRI
SANOAT TARAQQIYOTI BO`YICHA BMT ANJUMANI (YUNIDO)
SANOAT TO`NTARILISHI (INCIILOBI)
SANOAT TOVARLARI
SANOATGA TAALLUQLI BO`LMAGAN ISHLAB CHIQARISH VA XO`JALIK MABLAG`LARI
SARFLAR
SAVDO
SAVDO AGENTI
SAVDO BALANSI
SAVDO FAOLIYATI
SAVDO FOYDASI
SAVDO KAPITALI
SAVDO KREDITI
SAVDO KVOTASI
SAVDO MARKALARI VA SAVDLO NOMLARI
SAVDO MARKASINI BOSHQARISH
SAVDО PALATASI
SAVDO USTAMASI
SAVDO UYI
SAVDO VOSITACHILARI
SAVDODA ENG QULAY SHAROIT YARATISH REJIMI
SAVD О - SOTIQ
SCHYOT (HISOB)
SCHYOT SALDOSI
SCHYOTLAR KORRESPONDENTSIYASI
SCHYOTLARNING AYLANMALARI
SCHYOTNING SHIFRI
SEGMENTLAR BO`YICHA HISOBOT
SEGMENTLAR BO`YICHA HISOBOT
SEKSTILLION
SEKTOR
SEKTORLARARO EKSTERNALIYA
SEKULYARLASHTIRISH
SEKVESTR
SELEKTIV TALAB
SEN-SIMON KLOD ANRI
SEPTILLION
SERMEHNAT, MEHNAT TALAB FAOLIYAT
SERTIFIKAT-
SERVIS
SERVIS KORXONASIDA XIZMAT KO`RSATISH
SESSIONARIY-
SEY JAN BATIST
SEY QONUNI
SIFAT
SIFAT 0 ‘LCHAGICHLARI
SIFAT TA’MINL ANADI GAN XARAJATLAR
SIFAT UYI MATRITSASI
SIFATNING MOS TUSHISHI
SIKL
SIKL VAQTI
SIKLLIK (DAVRIY) ISHSIZLIK
SIKLLIK BALANSLASHTIRILADIGAN BUDJET
SILJITISH MUROJAATI
SILJITISH STRATEGIYASI
SILJITISH STRUKTURASI
SILJITISH VOSITALARI
SINDIKAT
SINERGETIK SAMARA
SINTETIK SCHYOTLAR
SINTETIK HISOB
SINTETIK HISOB SCHYOTLARI
SINXROMARKETING
SIRG`ALUVCHI O`RTACHA
SIRG`ANMA NARX
SIRPANUVCHAN O`RTACHA
SISMONDI SHAKL
SIVILIZATSIYA
SIYOSIY RISK
SKONTO
SLIP
SMENALILIK KOEFFITSIENT
SMETA
SMETALI MOLIYALASHTIRISH
SMIT ADAM
SO`NGGI USUL
SO`ROV
SOF AKTIVLAR
SOF ARALASH DAROMAD
SOF DAROMAD
SOF DISKONTIRLANGAN (KELTIRILGAN) QIYMAT
SOF EKSPORT
SOF FOYDA
SOF FOYDA
SOF ICHKI MAHSULOT (SOF MILLIY DAROMAD)
SOF INVESTITSIYALAR
SOF IQTISODIY RENTA
SOF KREDITLAR VA SOF QARZLAR
SOF KREDITLAR YOKI QARZLAR
SOF KREDITLASH (QARZ OLISH)
SOF LIZING
SOF MAHSULOT
SOF MAJBURTYATLAR
SOF MILLIY DAROMAD
SOF MILLIY MAHSULOT (SMM)
SOF RAQOBAT
SOF RAQOBAT BOZORI
SOF SOLIQLAR
SOF TUSHUM
SOLIQ_
SOLIQ. ASOSI (NEGIZI, BAZASl)
SOLIQ, BADALLARI (TO`LOVLARI)
SOLIQ BADALLARI (TO`LOVLARI)
SOLIQ, BITIMLARI
SOLIQ.DAVRI
SOLIQ. DEKLARATSIYASI
SOLIQ. ELEMENTLARI
SOLIQ. HISOB-KITOBLARI
SOLIQ, HUQUQI
SOLIQ,IMTIYOZI
SOLIQ, INSPEKTSIYALARI
SOLIQ, ISLOHOTI
SOLIQ, KANIKULLARI
SOLIQ, KREDITI
SOLIQ. KVOTASI
SOLIQ. MEXANIZMI
SOLIQ NAZORATI
SOLIQ OBYEKTI
SOLIQ. OG`IRLIGI (YUKI)
SOLIQ ORGANLARI
SOLIQ, QARZI
SOLIQ. QONUNCHILIGI
SOLIQ. QONUNCHILIGI BUZILGANDA QO`LLANILADIGAN JAZOLAR (SANKSIYALAR)
SOLIQSIYOSATI
SOLIQ, SOLISHNING SODDALASHTIRILGAN TARTIBI
SOLIQ, STAVKASI
SOLIQ, TIZIMI
SOLIQ, TO`LANGUNGACHA OLINGAN FOYDA
SOLIQ. TO`LOVCHILAR
SOLIQ TO`LOVCHILARNI HISOBGA OLISH (QAYDDAN O`TKAZISH)
SOLIQ. TO`LOVCHILARNING IDENTIFIKATSION RAQAMI (STIR)
SOLIQ. TO`XTATUVCHANLIGI (TOSQINCHILIGl)
SOLIQ. TUSHUMLARI
SOLIQ TUSHUMLARINI BASHORATLASH (PROGNOZLASHTIRISH)
SOLIQ, YUKI
SOLIQ YUKINI YENGILLASHTIRISH
SOLIQ, YURISDIKTSIYASI
SOLIQLAR
SOLIQLAR KLASSIFIKATSIYASI
SOLIQLAR VA BOSHQA MAJBURIY TO`LOVLARNING TO`GRI HISOBLANISHI HAMDA TO`LANISHI USTIDAN SO`NGGI NAZORAT
SOLIQLARNI UNIFIKASIYA QILISH
SOLIQLARNING FISKAL FUNKSIYASI
SOLIQLARNING FUNKSIYALARI
SOLIQLARNING TARTIBGA SOLISH (RAG`BATLANTIRISH) FUNKSIYASI
SOLIQLARNING TURLARI
SOLIQQA TORTISH
SOLIQQA TORTISH MANBAI
SOLIQQA TORTISH NAZARIYALARI
SOLIQQA TORTISH NORMASI
SOLIQQA TORTISH OBYEKTLARI
SOLIQQA TORTISH PRINSIPLARI (TAMOYILLARI)
SOLIQQA TORTISH TIZIMI
SOLIQQA TORTISHNING MAQBULLIGI
SOLIQQA TORTISHNING TENGLIGI
SOLON
SOMUELSON POL
SOTIB OLISH SOLIG`I
SOTIB OLUVCHI NARXI
SOTILGAN MAHSULOTLAR
SOTISH (XARID) NARXI
SOTISH OPSIONI (RUT)
SOTISH SHARTI
SOTISH SOLIG`I
SOTISHDAN OLINADIGAN SOLIQ
SOTISHNI RAG`BATLANTIRISH
SOTSIAL SUG`URTA AJRATMALARI
SOTSIAL TA’MINOT
SOTUV VA TAQSIMOT
SOTUVGACHA VA UNDAN KEYINGI XIZMAT KO`RSATISH
SPONSOR
SPOT
SPOT OPERATSIYALARI
SSUDA
SSUDA FOIZI
SSUDA KAPITALI
SSUDALARNI BERISH
STABILIZATSIYA
STAGFLYATSIYA
STAGNATSIYA
STAJIROVKA-
STANDARTLASHTIRISH
STANDART
STANDART (O RTA KVADRATIK) CHETLANISH
STANDART КОST
STATISTIK GIPOTEZA
STATISTIK HISOB
STATISTIK MASALALAR
STATISTIKA
STORNO
STOXASTIK YOKI STATISTIK QONUNLAR
STRATEGIK BIZNES-BIRLIK (SBB)
STRATEGIK GURUHLAR KARTASI
STRATEGIK MARKETING
STRATEGIK REJALASHTIRISH
STRATEGIK RIVOJLANTIRISH
STRATEGIYA
STRATEGIYA IKKIGA BO`LINISHI
STRATEGIK MOLIYAVIY BOSHQARUVNING O`SISH STILI
STRATEGIK MOLIYAVIY BOSHQARUVNING TADBIRKORLIK STILI
STRUKTURA
STRUKTURAVIY (TARKIBIY) ISHSIZLIK
SUBSCHYOTLAR
SUBSIDIYA
SUBSTANDART
SUBSTANDART KREDITLAR
SUBSTITSIYA
SUBVENSIYA
SUBYEKT
SUD TOMONIDAN TAYINLAN GAN ISH BOSHQARUVCHI
SUDGA MUROJAAT QILGUNGA QADAR AMALGA OSHIRILADIGAN HUQUQIY TAOMILLAR
SUDXO`R
SUG`URTA
SUG`URTA BAHOSI
SUG`URTA BOZORI
SUG`URTA BOZORI ASSORTIMENTI
SUG`URTA DALOLATNOMASI
SUG`URTA GUVOHNOMASI (SUG`URTAVIY POLIS)
SUG`URTA HIMOYASI
SUG`URTA HODISALARI CHASTOTASI
SUG`URTA HODISASI
SUG`URTA HUQUQI
SUG`URTA KOMPANIYASI
SUG`URTA КОRPОRATSIYALARI VA NAFAQA JAMG`ARMALARI
SUG`URTA KORPORATSIYALARI VA NAFAQA JAMG`ARMALARIDAN TASHQARI BOSHQA MOLIYA VOSITACHILARI
SUG`URTA KVOTASI
SUG`URTA MANFAATI
SUG`URTA MAYDONI
SUG`URTA MUKOFOTI
SUG`URTA MUKOFOTLARI ZAXIRASI
SUG`URTA OBYEKTI
SUG`URTA POLISI EGALARINING MULK UCHUN DAROMADLARI
SUG`URTA POLISI
SUG`URTA POLISIDAN DAROMAD
SUG`URTA PORTFELI
SUG`URTA PULI
SUG`URTA QOPLAMASI
SUG`URTA QOPLAMASI LIMITI
SUG`URTA REZERVLARI
SUG`URTA SHARTNOMASI
SUG`URTA SUMMASI
SUG`URTA SUMMASINING ZARARLILIGI
SUG`URTA TIZIMI
SUG`URTA YIG`IMI
SUG`URTA ZAXIRALARI
SUG`URTADA TARIF SIYOSATI
SUG`URTALANUVCHI
SUG`URTALASH
SUG`URTALOVCHI
SUG`URTALOVCHILAR UYUSHMASI
SUG‘URTALOVCHINING JAVOBGARLIK LIMITI
SUN’IY INTELLEKT
SUG`URTANI TURKUMLASH (KLASSIFIKATSIYALASH)
SUG`URTANING OBYEKTI VA PREDMETI
SUG`URTAVTY FOYDA
SUG`URTAVIY TIBBIYOT
SUPERMARKET
SUPERVAYZER
SUST TALABLI TOVARLAR
SUV KADASTRI
SUZIB YURUVCHI INFLYATSIYA
SVIFT
SVOP (SWAP)
SVOP OPERATSIYASI
SYURVEYER
Т - KO RINISHIDAGI SCHYOTLAR
TA’LIM
TA’LIM KREDITLARI
TA’LIM SIFATINI NAZORAT QILISH
TA’MINLANMAGAN KREDITLAR
TA’RIF ISH HAQI FONDI
TA’RIF JADVALI
TA’SIS HUJJATLARI
TA’SIS SHARTNOMASI
TA’SISCHILARFOYDASI
TABAQALANGAN MARKETING STRATEGIYASI
TABAQALANGAN NARX
TABIAT YODGORLIKLARI
TABIATDAN FOYDALANISH
TABIATDAN FOYDALANISHNI LITSENZIYALASH
TABIIY BOYLIK
TABIIY ISHSIZLIK
TABIIY MONOPOLIYA
TABIIY RESURSLAR
TABIIY RESURSLAR UCHUN TO`LOV
TADBIRKOR
TADBIRKORLIK
TADBIRKORLIK KAPITALI
TADBIRKORLIK QOBILIYATI
TADQIQOT MUAMMOSI
TAFAKKUR
TAHLIL USULLARI
TAJRIBA (EKSPERIMENT) O`TKAZISH
TAKLIF
TAKLIF CHIZIG`I
TAKLIF EGILUVCHANLIGI (ELASTIKLIGI)
TAKLIF EGRI CHIZIG`I
TAKLIF FUNKSIYASI
TAKLIF HAJMI
TAKLIF HAJMINING O`ZGARISHI
TAKLIF INFLYATSIYASI
TAKLIF IQTISODIYOTI NAZARIYASI
TAKLIF MIQDORI
TAKLIF QONUNI
TAKLIF QONUNI
TAKLIF SETKASI
TAKLIF STRUKTURASI
TAKLIFGA TA’SIR ETUVCHI G`AYRINARXIY OMILLAR
TAKLIFNING O`ZGARISHI
TAKROR ISHLAB CHIQARISH
TAKTIK REJALASHTIRISH
TALAB
TALAB CHIZIG`I
TALAB CHIZIG`I
TALAB EGRI CHIZIG`I
TALAB FUNKSIYASI
TALAB HAJMI
TALAB HAJMINING O`ZGARISHI
TALAB INFLYATSIYASI
TALAB KO`RSATKICHLARI
TALAB MIQDORI
TALAB QAYISHQOQLIGI
TALAB QONUNI
TALAB VA TAKLIFNING NARXSIZ DETERMINANT (ANIQLOVCHl) LARI
TALABALARNI KASBGA YO`NALTIRISH
TALABNI BAHOLASH
TALABNING O`ZGARISHI
TALABNI PROGNOZ QILISH
TALABNI TAHLIL QILISH
TALABNING DARAJASI
TALAB NING HAJMI
TALABNING NARX BO`YICHA O`ZGARUVCHANLIGI
TALABNING RIVOJLANISH QONUNIYATLARI
TALABNING STRUKTURASI
TALABNING TARKIBI
TAMOYIL
TANLANMA
TANNARX
TANQID
TANQID QILISH
TANTEMA
TAQCHILLIK (TANGLIK)
TAQSIMLANMAGAN FOYDA SOLIG`I
TAQSIMLASH SAMARASI
TAQSIMLOVCHI SCHYOTLAR
TAQSIMOT KANALI
TAQSIMOT QATORLARI
TARAQQIYOT BUDJETI
TARBIYA
TARGIBOT (PABLISITl)
TARIF
TARIF KOEFFITSIYENTI
TARIF RAZRYADI
TARIF SETKASI
TARIF STAVKASI
TARIF TIZIMI
TARIF-MALAKA MA’LUMOTNOMASI
TARIXIY MAKTAB
TARKIBIDA SHAHARLAR! BO`LGAN TUMAN BUDJETI
TARKIBIY INQIROZ
TARKIBIY ISHSIZLIK
TARKIBIY O`ZGARISHLAR
TARKIBIY SIYOSAT
TARMOQ
TARMOQ TASNIFI
TARMOQLARARO BALANS
TARMOQLARARO BALANS
TARTIBGA SOLISH
TARTIBGA SOLUVCHI (TARTIBLOVCHI) DAROMADLAR
TARTIBGA SOLUVCHI SCHYOTLAR
TARTIBGA SOLUVCHI SOLIQLAR
TARTIB-INTIZOM
TASARRUF ETISH
TASDIQLANGAN KAFOLATLAR
TASHABBUSKORLIK
TASHABBUSLI AUDITORLIK TEKSHIRUVI
TASHKILIY HUQUQIY TIZIM
TASHKILIY INNOVATSIYA
TASHKILIY JIHATDAN INSON RESURSLARINI BOSHQARISH
TASHKILIY MADANIYAT
TASHKILIY TEXNIKA
TASHKILIY TUZILISH
TASHKILIY-MUVOZANATLOVCHI
TASHKILOT
TASHKILOT STRATEGIYASI
TASHKILOT TAJRIBASI YIG`ILISHI
TASHKILOTCHILIK QOBILIYATI
TASHKILOTNING MISSIYASI
TASHQI AUDIT
TASHQI BOSHQARUV
TASHQI BOSHQARUVCHI
TASHQI DUNYO
TASHQI DUNYO HISOBI
TASHQI INVESTITSIYALAR
TASHQI MABLAG LARNI JALB QILISH
TASHQI NODAVLAT QARZLAR
TASHQI QARZ
TASHQI QARZNI RESTRUKTURIZATSIYA QILISH
TASHQI SAVDO
TASHQI SAVDO AYLANMASI
TASHQI SAVDO AYLANMASI SALDOSI
TASHQI SAVDO BALANSI
TASHQI SAVDO SIYOSATI
TASHQI SAVDO AYLANMASI DIVERSIFIKATSIYASI
TASHQI XARAJATLAR
TASNIFIY BAHOLASH MODELI
TASODIFIY HODISA
TASODIFIY MIQDOR
TASODIFIY MIQDORNING TAQSIMOT QONUNI
TASODIFIY TALAB
TAVAKKALCHILIK
TAVAKKALCHILIKKA BEFARQ QAROVCHI SHAXS
TAVAKKALCHILIKKA MOYILLIK
TAVAKKALCHILIKKA QARSHI INSON
TAVAKKALCHILIKLARNI QO`SHISH
TAVAKKALCHILIKNI TAQSIMLASH
TAYYOR MAHSULOT
TAYYORGARLIK VAQTI (QAYTA TAYYORLASH VAQTI)
TEBRANUVCHI TALAB
TEHNOLOGIK PRINSIP BO`YICHA USKUNA JOYLASHISHI
TEJAMKORLIK
TELEKOMMUNIKATSION INFRATUZILMA
TELEKOMMUNIKATSIYA
TELEMARKETING
TENDENSIYA
TENDENSIYA FAZALARI
TENDE
TENDER KOMISSIYASI
TEST
TEXNIK QAYTA QUROLLANTIRISH
TEXNIK TAHLIL
TEXNIK YO`NALISHLAR
TEXNOLOGIK ISHSIZLIK
TEXNOLOGIK JARAYON
TEXNOLOGIK KARTA
TEXNOLOGIK KARTA
TEXNOLOGIK PARK
TEXNOLOGIK USUL
TEXNOLOGTYA
TEXNOPOLIS
TEXNOPARK
TEZKOR HISOB
TIBBIY SUG`URTA
TIJORAT BANKI
TIJORAT JADVALI
TIJORAT KREDITLARI
TIJORAT SIRI
TIJORATCHI
TIJORATLASHTIRISH (KOMMERSIALIZATSIYA)
TIJORATLASHUV
TILXAT
TIQILIB QOLISH
TIRIKCHILIK MINIMUMI
TIZIM
TIZIMLI YOZUV
TO`PLAM BIRLIGI
TO`PLAM BIRLIKLARI
TO`G`RI (BEVOSITA) SOLIQLAR
TO`G`RI (BEVOSITA) SOLIQQA TORTISH
TO`G`RI KAFOLATLAR
TO`G`RIDAN-TO`G`RI INVESTITSIYALAR
TO`G`RIDAN-TO`G`RI XORIJIY INVESTITSIYALAR
TO`LDIRUVCHI TOVARLAR
TO`LIQ BANDLIK
TO`LIQ ISH BILAN TA’MINLASH
TO`LIQ ISHLAB CHIQARISH HAJMI
TO`LOV AYLANMASI
TO`LOV BALANSI
TO`LOV FUNKSIYASI
TO`LOV MANBAI
TO`LOV QOBILIYATIGA EGA BO`LGAN EHTIYOJ
TO`LOV TOPSHIRIG`I
TO`LOV TOPSHIRIQNOMASI
TO`LOV VALYUTASI
TO`LOVGA LAYO QATLILIK
TO`LOVGA QOBILIYATSIZLIK
TO`LOVGA QODIRLIK
TO`LOVLARNING NAVBATLILIGI
TO`LQINSIMON NAZARIYA
TO`XTOVSIZ INVENTARIZATSIYA USULI
TOMAS MOR
TOMMAZO KAMPANELLA
TOMOMAN (PRINSIPIAL) YANGI TOVAR
TOTAL (HAR TOMONLAMA) YONALTIRILGANLIK
TOVAR
TOVAR ASSORTIMENTI
TOVAR BELGISI
TOVAR BIRJASI
TOVAR HARAKATI
TOVAR HAYOTINING BOSQICHLARI
TOVAR INNOVATSIYASI
TOVAR ISHLAB CHIQARISH
TOVAR ISTE’MOLI
TOVAR KAFOLATI
TOVAR MARKASI
TOVAR NARXI
TOVAR NOMENKLATURASI
TOVAR O`RAMI
TOVAR OBOROTI
TOVAR SIFATI
TOVAR SILJITISH
TOVAR SIYMOSI
TOVAR SIYOSATI
TOVAR SOTISHNI RAG`BATLANTIRISH
TOVAR STRATEGIYALARI
TOVARTAKLIFI
TOVAR TANNARXI
TOVAR TAQCHILLIGI
TOVAR TARQATISH
TOVAR TARQATISH KANALI
TOVAR VARIATSIYASI
TOVAR XO`JALIGI
TOVAR XOSSALARI
TOVARDA GAVDALANGAN MEHNATNING IKKI YOQLAMA XARAKTERI
TOVARLAR
TOVARLAR HAYOTIY SIKLI
TOVARLAR VA XIZMATLAR BOZORI
TOVARLARGA SOLIQLAR
TOVARLARNI (ISHLARNI, XIZMATLARNI) REALIZATSIYA QILISHDAN OLINGAN TUSHUM
TOVARLARNI EKSKLYUZIV TARQATISH
TOVARLARNI EKSPORT QILISH
TOVARLARNI INTENSIV (JADAL) TARQATISH
TOVARLARNI JALB ETIB TARQATISH
TOVARLARNI SELEKTIV TARQATISH
TOVARLARNI SHAXSIY SOTISH
TOVARLARNI SOTISH TIZIMI
TOVARLARNI ZO`RLAB TARQATISH
TOVARLASHGAN XIZMAT
TOVARNI BOZORDA JOYLASHTIRISH
TOVARNI BOZORDA JOYLASHTIRISH
TOVARNING BOZOR ULUSHI
TOVARNING HAYOTIYLIK DAVRI
TOVARNING MAVQEYI
TOVARNING RAQOBATBARDOSHLIGI
TOVARNING TEXNIK DARAJASI
TOVLAMACHILIK
TRANSAKSION XARAJATLAR
TRANSFERT
TRANSFERT TO`LOVLAR!
TRANSFERTLA
TRANSFORMATSIYANING CHEGARAVIY ME’YORI
TRANSMILLIY KORPORATSIYALAR
TRANSPORT MAGISTRALI
TRANSPORT MARKAZLARI
TRANSPORT PUNKTI
TRANSPORT TIZIMI
TRANSPORT TO`RI ZICHLIGI
TRANSPORT TUGUNI
TRANSPORT VOSITALARI EGALARIDAN OLINADIGAN SOLIQ
TRANSPORT LOGISTIKASI
TRANZAKSION DEPOZITLAR
TRANZIT
TRANZIT KOMISSION BITIMLAR
TRAST OPERATSIYALARI
TRAST-KOMPANIYA
TRENDLI TEXNIK INDIKATOR
TREST
TRESTCHILIKKA QARSHI QONUNCHILIK
TRILLION
TUG`ILISH KOEFFITSIENTINING YIG`INDISI
TUG`ILISH VA VAFOT ETISHNING UMUMIY KOEFFITSIENTI
TUGATISH QIYMATI
TUMANLARGA BO`LINADI GAN SHAHAR BUDJETI
TUPROQ RESURSLARI
TURG`UN ISHSIZLIK
TURG`UNLIK
TURMUSH DARAJASI
TURMUSH DARAJASI TIZIMI
TURMUSH SIFATI
TUSHAYOTGAN TALAB
TUSHUM
TUZATISH KIRITILGAN MAVJUD DAROMAD
TUZILISHINI QAYTA КО‘RIB CHIQIB O`ZGARTIRISH
TYURGO ANN ROBERJAK
UCHYOT
ULGURJI BAHO
ULGURJI NARX
ULGURJI SAVDO
ULUG`BEK MUHAMMAD TARAG‘AY
UMIDSIZ QARZ
UMUMDAVLAT BOSHQARUVI SEKTORI ICHIDAGI JORIY TRANSFERTLAR
UMUMDAVLAT BOSHQARUVINING HAQIQIY PIROVARD ISTE’MOLI
UMUMDAVLAT MOLIYASI
UMUMISHLAB CHIQARISH XARAJATLARI
UMUMIY BOZOR
UMUMIY DAROMAD (TUSHUM)
UMUMIY KAPITALNING YETARLILIGI
UMUMIY MEHNAT TAQSIMOTI
UMUMIY MULK
UMUMIY MUVOZANAT
UMUMIY MUVOZANAT TAHLILI
UMUMIY MUVOZANATLIK
UMUMIY NAFLIK
UMUMIY SIFAT BOSHQARUVI
UMUMIY SUG`URTA
UMUMIY USULLAR
UMUMIY XARAJATLAR
UMUMIY ZAXIRALAR
UMUMLASHTIRILGAN MOLIYAVIY SMETA (BUDJET)
UMUMLASHTIRILGAN SMETA
UMUMUSLUBIY USULLAR
UNDIRMA SANOAT RENTASI
UNDIRUVCHI SANOAT
UNIFIKATSIYA
UNITAR DAVLAT
UNUMDORLIK
UNUMLI ISTE’MOL
URBANIZATSIYA
USKUNALAR VA TRANSPORT VOSITALARINI KAPITAL TA’MIRLASH
USKUNALARNI ZAMONAVIYLASHTTRISH
USLUB
USLUBIYAT
USTAMA
USTAMA XARAJATLAR
USTAV FONDI
USTAV KAPITALI
USTAMA
USUL
UYJOY FONDI
UY XO`JALIGI
UY XO`JALIGI IHTIYORIDAGI MOL-MULK
UY XO`JALIGI MOLIYA RESURSLARINING YANGI MANBALARI
UY XO`JALIGI SEKTORINING YAKUNIY ISTE’MOLI
UY XO`JALIGIGA XIZMAT KO`RSATUVCHI NOTIJORAT TASHKILOTLAR
UY XOJALIGIGA XIZMAT KO`RSATUVCHI NOTIJORAT TASHKILOTLAR SEKTORI
UY XOJALIGIGA XIZMAT KO`RSATUVCHI TIJORAT TASHKILOTLAR
UY XO`JALIK LARI DAROMADLARI
UY XO`JALIKLARI MOLIYASINING IJTIMOIY FUNKSIYASI
UY XO`JALIKLARI MOLIYASINI RAG`BATLANTIRUVCHI FUNKSIYA
UY XO`JALIKLARI SEKTORI
UY XO`JALIKLARI XARAJATLARI
UY XO`JALIKLARINING HAQIQIY PIROVARD ISTE’MOLI
UY XO‘JALIKLARINING ISTE’MOLCHILIK SARFLARI
UY XO‘JALIKLARINING NATURAL SHAKLDAGI DAROMADLARI
UYALI ALOQA
UY-JOY SOLIG`I
UZLUKSIZ TASODIFIY MIQDOR
UZOQ FOYDALANILADIGAN ISTE’MOL MOLLARI
UZOQ MUDDAT DAVOMIDA ISHLATILUVCHI TOVARLAR
UZOQ MUDDAT FOYDALANILADIGAN TOVAR
UZOQ MUDDATLI DEPOZITLAR
UZOQ MUDDATLI IJARA BERUVCHI
UZOQ MUDDATLI ZAYOMLAR
VAQF
VAKOLAT
VALRAS LEON
VALYUTA
VALYUTA ARBITRAJI
VALYUTA AUKSIONI
VALYUTA AYIRBOSHLASH
VALYUTA BILAN TARTIBGA SOLISH
VALYUTA BIRJASI
VALYUTA BOZORI
VALYUTA BOZORI
VALYUTA BOZORLARIDAGI OPERATSIYALAR
VALYUTA CHEGARALARI
VALYUTA DEKLARATSIYASI
VALYUTA DEMPINGI
VALYUTA FONDI
VALYUTA INTERVENSIYASI
VALYUTA INTERVENSIYASI
VALYUTA KLIRINGI
VALYUTA KONVERTIRLASHUVI
VALYUTA KORIDORI
VALYUTA KURSI
VALYUTA KURSI
VALYUTA KURSLARI FARQLARIDAN OLINGAN DAROMADLAR
VALYUTA MUNOSABATLARI
VALYUTA OPERATSIYALARI
VALYUTA OPSIONI
VALYUTA PARITETI
VALYUTA QAMALI
VALYUTA QARZI
VALYUTA REZERVI
VALYUTA REZERVLARI
VALYUTA REZERVLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH
VALYUTA RISKI
VALYUTA SAVATI
VALYUTA SIYOSATI
VALYUTA TANGLIGI
VALYUTA TIZIMI
VALYUTA TIZIMI
VALYUTA TUSHUMI
VALYUTALASHTIRISH
VALYUTANING KURS REJIMI
VALYUTAVIY CHEKLANMALAR
VALYUTAVIY INQIROZ
VALVATSIYA
VAQT BO`YICHA USTUN KO`RISH
VAQT BO`YICHA USTUN KO`RISHNI CHEKLASH NORMASI
VAQT LAGI
VAQTBAY HAQ, TO`LASH
VAQTBAY ISH HAQI
VAQTBAY MUKOFOT TIZIMI
VAQTIN CHALIK USUL
VAQTINCHALIK VALYUTA
VAQTLARARO BUDJET CHEGARASI
VAQTLARARO MUVOZANATLIK
VAQT-XARAJATLAR TURLI MODELLAR
VARIATSIYA
VARIATSIYA KENGLIGI
VARRANT
VAUCHER
VAZIFA
VAZIRLAR KENGASHI
VAZIRLIK
VAZIYAT
VAZIYATLI TAHLIL
VEKSEL
VEKSEL KURSI
VEKSEL REKVIZITI
VEKSELLI KREDIT
VENCHUR FIRMA
VENCHUR KORXONALAR
VENCHUR TARKIBI
VENCHURLISARMOYALAR
VERBAL
VERIFIKATSIYA
VERNER ZOMBART
VERTIKAL INTEGRATSIYA
VERTIKAL MARKETING TIZIMI
VERTIKAL TAHLIL
VERTUAL
VETO
VIA
VILOYAT BUDJETI
VINDIKATSIYA
VIRIMENT
VIRTUAL KUTUBXONA
VIRTUAL LABORATORIYA
VIRTUAL REALLIK VOQELIK
VIRTUAL UNIVERSITET
KENGAYTIRILGAN REALLIK VOQELIK
MOBIL TA’LIM
OOOC (OMMAVIY OCHIQ ONLAYN KURSLAR)
BULUTLI TEXNOLOGIYA
RAQAMLI DIDAKTIKA
IOT (INTERNET OF THINGS)
VIRTUAL KUTUBXONA
VIRTUAL ZAVOD
VOSITACHILIK
VOSITALASHGAN KAFOLATLAR
XALQ, ISTE’MOL TOVARLARI
XALQ. KAPITALIZMI NAZARIYASI
XALQ, XO`JALIGI
XALQ, XO`JALIGI BALANSI
XALQ, XO`JALIK HISOBI
XALQARO BAZEL QO`MITASI
XALQARO HISOB-KITOBLAR
XALQARO IQTISODIY ALOQALAR (XIA)
XALQARO IQTISODIY MUNOSABATLAR
XALQARO IQTISODIY TASHKILOTLAR
XALQARO ISHLAB CHIQARISH KOOPERASIYASI
XALQARO ISHLAB CHIQARISHNING IXTISOSLASHUVI
XALQARO KAFOLATLAR
XALQARO KREDIT
XALQARO KREDIT MUNOSABATLARINING SUBYEKT LARI
XALQARO MARKETING
XALQARO MEHNAT TAQSIMOTI (XMT)
XALQARO MEHNAT TASHKILOTI
XALQARO MOLIYA KORPORATSIYASI
XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARI
XALQARO MOLIYAVTY BOZOR
XALQARO QAYTA TIKLASH VA RIVOJLANTIRISH BANKI
XALQARO SAVDO
XALQARO SAVDO NAZARIYASI
XALQARO TARTIBDAGI HUDUDLAR
XALQARO TASHKILOTLAR
XALQARO TENDERLAR
XALQARO TRANZIT
XALQARO VALYUTA FONDI (XVF)
XALQARO VALYUTA TIZIMI
XALQARO TRANZIT
XARAJAT ELEMENTLARI
XARAJAT MODDALARINING GURUHLANISHI
XARAJATLAR
XARAJATLAR BO`YICHA YaMMni HISOBLASH USULI
XARAJATLAR VA NATIJALARNING TAHLILI
XARAJATLARI PASAYUVCHI TARMOQ
XARAJATLARI O’SUVCHI TARMOQ
XARAJATLARNI QORAQALPOG`ISTON RESPUBLIKASI BUDJETIDAN VA MAHALLIY BUDJETLARDAN MOLIYALASHTIRISH
XARAJATLARNI RESPUBLIKA BUDJETIDAN MOLIYALASHTIRISH
XARAJATLARNING GURUHLANISHI
XARID AYANSI
XARID BAHOLARI
XARID KREDITI
XARID NARXI
XARID QOBILIYATI
XARIDOR
XARIDOR BAHOSI
XARIDOR DIDI
XARIDOR FIKRI
XARIDOR ISTAKLARI
XARIDOR MUNOSABATI
XARIDORNIYATI
XARIDOR UMIDI
XAVF-XATAR
XAYRING
XAZINA
XAZINA MAJBURIYATLARI
XEDJIR
XEJIRLASH
XIKS DJON
XIZMAT
XIZMAT HAQI CHEGIRILGAN HAYOT SUG`URTASIGA BOG`LIQ BO`LMAGAN SUG`URTA TOVONI
XIZMAT KO`RSATISH KAFOLATLARI
XIZMAT KO`RSATISH REJASI
XIZMAT KO`RSATISH SOHASI
XIZMATLAR VA TIJORAT XARAKTERIGA EGA BO`LMAGAN TO`LOVLAR BALANSI
XO`JALIK HISOBI
XO`JALIK MEXANIZMI
XO`JALIK MUOMALALARI
XO`JALIK MUOMALASI (OPERATSIYASI)
XO`JALIK SUBYEKTI BILAN ISHNI DAVOM ETTIRAYOTGAN AUDITORLIK TASHKILOTI
XO`JALIK YURITUVCHI SUBYEKT FAOLIYATI HAQIDA MA’LUMOT
XO`JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O`RTASIDA O`ZARO MOLIYALASHTIRISH
XODIMLAR
XODIMLARNI BOSHQARISH
XODIMLARNI BOSHQARISH PRINSIPLARI
XODIMLARNI TANLAB OLISH
XOLDING
XOLDING FOYDASI
XOLDING KOMPANIYASI
XOMASHYO
XORIJIY DAVLATLARNING HUKUMATLARI, BANKLARI VA FIRMALARIGA BOG LANGAN KREDITLAR
XORIJIY NAZORAT OSTIDAGI NOMOLIYAVIY KORPORATSIYALAR
XORIJIY SARMOYALAR
XOSILAVIY QIMMATLI QOG`OZLAR
XREMATISTIKA
XRONOLOGIK YOZUV
XUFYONA IQTISODIYOT
XUNARMANDCHILIK
XUSUSIY
XUSUSIY FIRMA
XUSUSIY JAMG`ARMALARNING IJTIMOIY SUG`URTA NAFAQASI
XUSUSIY KAPITAL
XUSUSIY MEHNAT TAQSIMOTI
XUSUSIY MULK
XUSUSIY REGRESSIYA KOEFFITSIENTI
XUSUSIY TADBIRKORLIK
XUSUSIY TASHKILOTLAR
XUSUSIYLASHTIRISH
XUSUSIYLASHTIRISH INVESTITSIYA FONDLARI (XIF)
XVFning BOSH MAQSADI
XXI HISOBOT TIZIMI
YAGONA G`AZNA HISOB-RAQAMI
YAGONA IQTISODIY MINTAQA (MAKON)
YAGONA KASSA TAMOYILI
YAGONA SOLIQ, TO`LOVI
YAGONA TARIF SETKASI
YAGONA YER SOLIGINI TO`LOVCHILAR
YAIM DARAJALARIDAGI FARQLAR
YAIM DEFLYATORI
YAIMni HISOBLASHNING “PIROVARD ISTE’MOL ELEMENTLARI” USLUBI
YAKKA TARTIBDAGI MEHNAT FAOLIYATI
YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLIK
YAKUNTY DAVLAT ATTESTATSIYASI
YAKUNIY ISTE’MOL
YAKUNIY NAZORAT
YALPI DAROMAD
YALPI FOYDA
YALPI FOYDANING GRAFIGI (CHIZMASI)
YALPI ICHKI MAHSULOT
YALPI ICHKI MAHSULOT DEFLYATORI
YALPI ICHKI MAHSULOTNI (YAIM) HISOBLASHNING “ISHLAB CHIQARISH” USLUBI
YALPI IJTIMOIY MAHSULOT
YALPI INVESTITSIYALAR
YALPI ISHLAB CHIQARISH YOKI YALPI MAHSULOT
YALPI JAMG`ARISH
YALPI MAHSULOTNI INFLIRLASH VA DEFLIRLASH
YALPI MILLIY DAROMAD
YALPI MILLIY IXTIYORIDAGI DAROMAD (YAIMD)
YALPI MILLIY MAHSULOT (YaMM)
YALPI PUL TUSHUMI
YALPI QO`SHILGAN QIYMAT
YALPI TAKLIF
YALPI TALAB
YANGI INDUSTRIAL MAMLAKATLAR
YANGI IQTISODIY SIYOSAT
YANGI KLASSIK (NEOKLASSIK) YO`NALISH
YANGI MAKTAB
YANGI TOVAR
YANGI TOVARNI ISHLAB CHIQISH
YAPON BOSHQARUV MODELI VA BOSHQARUV MADANIYATINING ASOSIY JIHATLARI
YAPON MO`JIZASI
YAPON FIRMASI BOSHQARUV STRATEGIYASINING ASOSIY XARAKTERISTIKAL ARI
YAPON SHAMLARI
YARATILGAN AKTIVLAR
YARIM TAYYOR MAHSULOTLAR
YARMARKA
YASAK
YASHIL KARTA
YASHIRIN KELISHUV
YASHIRIN SOLIQ
YASHIRIN TALAB
YASSI MUNTAZAM TARKIB
YAXLITLANMAGAN NARX
YEM-XASHAK BALANSI
YER
YER KADASTRI
YER NARXI
YER OSTI BOYLIKLARI
YER OSTI BOYLIKLARI RENTASI
YER OSTIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQ
YER RENTASI
YER SOLIG`I
YER TRANSFORMATSIYASI
YER UCHASTKASI
YER UCHUN IJARA HAQI
YER UCHUN TO`LOVLARNING SHAKLLARI
YERNING BAHOSI
YERNING NORMATIV BAHOSI
YETAKCHI
YETAKCHI BANK
YETAKCHI TOVAR NARXI
YETAKCHILIK
YETAKCHINING KASBGA EGALIGI
YEVRO KREDITLAR
YEVROPA DOLLARLAR
YEVROPA HAMJAMIYATI
YEVROPA HAMJAMIYATI KOMISSIYASI
YEVROPA IQTISODIY UYUSHMASI
YEVROPA KENGASHI
YEVROPA KREDITLAR
YEVROPA OBLIGATSIYALAR
YEVROPA PARLAMENTI
YEVROPA TARAQQIYOT TIKLANISH BANKINING MAQSADI
YEVROPA VALYUTA BIRLIGI
YEVROPA VALYUTA BIRLIGI
YEVROPOLIS
YEVRO VALYUTA
YIG`ILIB QOLISH
YIG`IMLAR
YIG`ISH LINIYASI
YIG`ISH LINIYASINI MUVOZANATLASHTIRISH
YILLIK HISOBOT
YILLIK MOLIYAVIY HISOBOT
YILNING SOF FOYDASI
YO`L FONDINI SHAKLLANTIRUVCHI SOLIQLAR
YOLLOVCHILAR VA O `ZI UCHUN ISHLAYDIGAN SHAXSLAR
YOLLOVCHILARNING IJTIMOIY SUG`URTAGA HAQIQIY AJRATMALARI
YO`LOVCHI AYLANMASI
YO`LOVCHI KILOMETR
YO`LOVCHI OQIMI
YO`NALISHLI REGRESSIYA CHIZIG`I
YOLLANIB ISHLAYDIGANLAR
YOLLANMA XODIM
YOLLANMA XODIMLAR MEHNATIGA HAQ, TO`LASH
YOLLANMA XODIMLARGA MAXSUS JAMG`ARMASIZ (FOND) BERILADIGAN IJTIMOIY SUG`URTA NAFAQASI
YOLLANMA XODIMLARNING IJTIMOIY SUG`URTA AJRATMASI
YOPILISH BAHOLARI
YOPIQ AKSIYADORLAR JAMIYATI
YOPIQ. AUKSION
YOPIQ, IQTISODIYOT
YOPIQ, TENDER КО‘RINISHDAGI AUKSION
YORDAMCHI ISHLAB CHIQARISH
YORDAMCHI MATERIALLAR
YORDAMCHI MOLIYA KORPORATSIYALAR
YORDAMCHI TARMOQ
YORDAMCHI-TEXNIK PERSONAL
YUK OBOROTI
YUKSALISH
YUMSHOQ, NARX
YUNESKO
YUNKTAD
YUPI
YURIDIK SHAXS
YURIDIK SHAXSLARDAN OLINADIGAN SOLIQLAR
YURIDIK SHAXSLARNING (NO QISHLOQ XO`JALIK) YER SOLIG`I
YURIDIK SHAXSLARNING DAROMADIDAN (FOYDASIDAN) SOLIQ,
YURIDIK SHAXSLARNING MOL-MULK SOLIG`I
YURIST MASLAHATCHI
YUSUF XOS HOJIB BOLASOG`UNIY
YUTUQ
ZAXIRA
ZAXIRA FONDI
ZAXIRA SIG`IMISIZ XARAJATLAR
ZAXIRAGA ISHLAB CHIQARISH
ZAXIRALARGA BO`LGAN XARAJATLAR
ZAXIRALARNI ASRASH UCHUN SARFLANGAN XARAJATLAR
ZAXIRALARNI BAHOLASH
ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR
ZAIFLIK
ZAKOT
ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALAR
ZARARSIZLIK NUQTASI
ZARARSIZLIKNING TAHLILI
ZARURIY ISH VAQTI
ZARURIY MAHSULOT
ZARURIY MEHNAT
ZARURIY TAKLIF
ZAVOD ICHIDA ZAVOD
ZAYOM
ZAYOM OLISH USULLARI
ZAYOM QIMMATBAHO QOG`OZLAR
O`QITISH SIFATINI NAZORAT QILISH
O`QITISHNING ME’YORIY MUDDATI
O`QUV FANI
O`QUV FANI DASTURI
O`QUV FANLARI BLOKI
O`QUV REJASI
O`QUV SEMESTRI
O`QUV YILI
O`RGANISH EGRISI
O`RINDOSH TOVARLAR
O`RINDOSH TOVARLARNI ALMASHTIRISH SAMARASI
О‘RIND OSHLIK SAMARASI
O`ROV (QADOQLASH)
O`RTA TA’MIR
O`RTACHA DAROMAD
O`RTACHA DOIMIY XARAJATLAR
O`RTACHA MAHSULOT
O`RTACHA O`ZGARUVCHAN XARAJAT
O`RTACHA QIYMAT
O`RTACHA UMUMIY XARAJATLAR
O`RTACHA XARAJATLAR
O`SAYOTGAN TALAB
O`SIB BORUVCHI XARAJATLAR SAMARASI
O`STIRILMAYDIGAN KREDITLAR
O`TISH DAVRI
О`TKAZILGAN AUDIT NATIJALARI BO`YICHA AUDITORNING YOZMA MA’LUMOTLARI
O`XSHASH TOVARLAR
O`YIN
O`YINLAR NAZARIYASI
O`Z DAROMADLARI
O`ZARO ALOQADOR SHAXSLAR
O`ZARO BIR-BIRINI TO`LDIRADIGAN TOVARLAR
O`ZARO BIR-BIRINING O`RNINI BOSADIGAN TOVARLAR
O`ZARO HISOBLAR
O`ZARO SUG`URTALASH JAMIYATI
O`ZBEKCHA MODEL
O`ZBEKISTAN RESPUBLIKASINING G`AZNA MAJBURIYATLARI
O`ZBEKISTON METALLURGIYA ZAVODI
O`ZBEKISTON RESPUBHKASI TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT MILLIY BANKI
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TO`LOVCHILARINING YAGONA REESTRI
O`ZBEKISTON TADBIRKORLARI UYUSHMASI
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIKLANISH VA TARAQQIYОТ FONDI
O`ZGARUVCHAN ALMASHUV KURSI
O`ZGARUVCHAN ALMASHUV KURSI
O`ZGARUVCHAN CHIQIMLAR
O`ZGARUVCHAN NARX
O`ZGARUVCHAN TALAB
O`ZGARUVCHAN XARAJATLAR
O`ZINI-O`ZI BAND ETUVCHI SHAXS
O`ZI-O`ZINI ISH BILAN BAND QILUVCHI VA ISH BILAN BAND BO`LMAGAN SHAXSLARNING IJTIMOIY SUG`URTA AJRATMASI
O`ZLIK KAPITALI
O`Z-O`ZIN I MOLIYALASHTIRISH
O`Z-O`ZIN I QOPLASH
G`AZNA BILETI
G`AZNA MAJBURIYATI
G`AZNA MAJBURIYATLARI
G`AZNACHILIK
SHAKLLANAYOTGAN TALAB
SHAKLLANGAN TALAB
SHAKLLANMAGAN TALAB
SHARQJY YEVROPA UCHUN QAYTA QURISH VA TARAQQIYOT YEVROPA BANKI
SHARTLI FOYDA
SHARTLI MAJBURIYATLAR
SHARTNOMA
SHARTNOMA BAHOSI
SHARTNOMA BO`YICHA TANNARX KALKULATSIYASI
SHARTNOMA NARXLARI
SHARTNOMALAR CHIZIG`I
SHAXS
SHAXS TALABI
SHAXSAN TANLAB OLINADIGAN TOVARLAR
SHAXSIY (BIR NOMGA BERILGAN) AKSIYALAR
SHAXSIY DAROMAD
SHAXSIY DAROMADDAN SOUQ,
SHAXSIY EHTIYOJ
SHAXSIY HISOB VARAQASI
SHAXSIY HISOB-RAQAM
SHAXSIY INVESTITSIYALAR
SHAXSIY ISTE’MOL FONDLARI
SHAXSIY ISTE’MOL
SHAXSIY ISTE’MOL UCHUN SARFLAR
SHAXSIY JAMG`ARIB BORILADIGAN PENSIYA HISOB-RAQAMI
SHAXSIY MULK
SHAXSIY SUG`URTA
SHAXSIY TAJRIBA YIG`ILISHI
SHAXSIY TALAB
SHAXSNI MUNTAZAM KAMOL TOPTIRISH
SHAXSNING EHTIYOJI
SHAXTA
SHIRKAT
SHIRKAT FIRMA
SHISHA SANOATI
SHMOLLER GUSTAV
SHO`BA KORXONA
SHOSSE
SHOU-BIZNES
SHTAKELBERG MUVOZANATI
SHUBHALI KREDITLAR
CHAKANA BAHOLAR
CHAKANA NARX
CHAKANA REKLAMA
CHAKANA SAVDO
CHARTER -
CHATISHGAN USULLAR
CHAYANOV ALEKSANDR VASILEVICH
CHEGARADAGI XARAJATLAR (DAROMADLAR)
CHEGARAVTY (O`LIK) NUQTA
CHEGIRIB TASHLANADIGAN QO`SHILGAN QIYMAT SOLIG`I (QQS)
CHEGIRILMAYDIGAN QO`SHILGAN QIYMAT SOLIG`I
CHEK
CHEK DAFTARI
CHEKLANGAN MAS’ULIYAT
CHEKLASH
CHEKLI DAROMAD
CHEKLI NAFLIK
CHEKLI QO`YILMALAR
CHEKLI TEXNOLOGIK ALMASHTIRISH NORMASI
CHEKLI TRANSFORMATSIYA NORMASI
CHEKSIZ QO`YILMALAR
CHET EL VALYUTALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH
CHET EL YURIDIK SHAXSLARI
CHET ELDAN TO`G`RI INVESTITSIYALAR -
CHETLANISH
CHIQISH JOYIDAGI SIFAT
CHO`QQI
CHORVACHILIK TIZIMI
CHAKANA BAHO
CHAKANA SAVDO
CHET EL YURIDIK SHAXSLARI
Clicky